Up

Alphabetical listing of Places in World


동e (1),동가 (9),동각 (1),동간 (1),동강 (5),동개 (5),동거 (1),동검 (1),동경 (3),동계 (7),동고 (7),동곡 (26),동골 (15),동관 (3),동광 (3),동교 (2),동구 (23),동굴 (1),동귀 (1),동금 (2),동기 (5),동길 (1),동끝 (1),동난 (1),동남 (3),동내 (5),동네 (3),동녁 (4),동능 (1),동늪 (1),동다 (2),동단 (1),동달 (2),동당 (3),동대 (20),동덕 (4),동도 (4),동돌 (1),동동 (26),동두 (8),동들 (2),동디 (1),동뜰 (1),동락 (3),동래 (2),동력 (1),동령 (6),동례 (2),동룡 (2),동루 (1),동륙 (1),동률 (1),동리 (13),동린 (1),동림 (16),동마 (3),동막 (80),동말 (4),동망 (1),동매 (1),동맥 (1),동머 (2),동면 (11),동명 (2),동목 (5),동몰 (2),동뫼 (3),동무 (5),동문 (20),동미 (4),동발 (2),동방 (4),동배 (1),동백 (12),동변 (12),동병 (1),동보 (1),동봉 (6),동부 (21),동북 (1),동브 (1),동사 (7),동산 (79),동삼 (3),동상 (39),동서 (6),동석 (4),동선 (4),동섬 (4),동성 (10),동세 (1),동소 (6),동손 (1),동송 (1),동수 (5),동숲 (1),동승 (1),동신 (15),동심 (1),동십 (1),동아 (9),동안 (10),동암 (13),동양 (14),동역 (6),동연 (1),동영 (1),동오 (7),동옥 (1),동온 (1),동완 (1),동용 (2),동우 (7),동원 (6),동월 (2),동은 (2),동이 (5),동자 (5),동작 (5),동잠 (1),동장 (3),동적 (1),동전 (2),동절 (1),동점 (8),동정 (16),동좌 (1),동주 (2),동죽 (1),동중 (7),동지 (7),동진 (7),동쪽 (1),동창 (14),동천 (16),동청 (1),동초 (3),동촌 (76),동춘 (1),동측 (1),동칠 (1),동커 (1),동탄 (1),동태 (2),동틀 (2),동파 (2),동판 (1),동팔 (2),동편 (12),동평 (12),동포 (8),동표 (1),동풍 (1),동하 (18),동학 (6),동해 (5),동현 (6),동호 (15),동홍 (1),동화 (10),동활 (2),동회 (2),동흥 (18)
Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.80 126.59 141 12076
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 125.72 91 19638
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.69 130.15 830 10882
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.64 830 9382
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.37 130.19 941 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.34 130.17 977 9089
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 125.39 39 197414
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.36 328 4470
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 127.53 4324 7336
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.75 45 285567
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.01 22 20525
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 125.37 170 19198
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 129.49 895 11026
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 127.92 2936 11473
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.47 72 20640
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.78 45 559235
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.90 141 19303
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 125.74 72 14264
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.97 255 23262
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.51 126.80 1092 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.34 1217 7541
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.17 129.31 3349 7337
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 129.26 830 11622
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 124.86 127 22411
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.36 406 24446
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 126.45 1669 7599
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.22 130.27 82 160793
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.85 129.76 82 49896
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.08 2854 18406
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.95 830 13397
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.40 129.54 347 5513
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.32 129.26 2509 6665
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.44 42 119243
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.21 196 33864
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 125.39 39 111027
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.61 19 146666
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.40 75 16424
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.57 314 17135
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 129.48 830 11026
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.35 364 23399
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.35 164 24699
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 126.99 1669 5316
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 127.01 3720 7599
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.90 843 8344
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.92 129.92 3 8282
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 128.23 2867 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 127.97 2509 11409
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 129.17 68 112328
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.69 262 131609
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 129.08 1233 11026
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 125.96 1761 5508
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.29 125.88 1197 2980
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 126.66 1158 6642
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 124.90 95 16249
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 128.82 2509 10820
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.42 16 26144
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 126.33 925 17968
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.54 393 10430
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.92 830 23477
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.18 830 22196
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 124.98 0 11550
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.49 130.37 259 9473
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.69 830 15131
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 125.79 104 417833
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 125.23 347 20715
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 125.30 357 21218
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.04 85 12447
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.51 129.59 360 7410
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 129.52 830 8021
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 129.51 1669 5715
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.28 129.62 111 6052
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.51 42 40557
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.99 377 18190
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.06 150 15304
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 125.29 354 44228
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 125.28 85 45188
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.66 830 21947
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.38 961 11535
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.44 129.56 278 5872
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.03 126.51 1669 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 129.33 16 8362
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.22 26 37652
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 126.34 262 17709
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 129.70 229 8405
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 126.79 2509 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.92 830 11858
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.94 129.92 39 9248
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.44 129.58 190 5748
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.36 129.51 830 5513
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.29 129.66 246 5872
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 125.76 62 399089
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 124.54 206 25141
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 126.67 1669 2241
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 125.35 403 23891
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 128.15 36 72112
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.85 272 15078
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.47 3 55116
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.71 370 18907
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.21 126.34 830 18912
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 129.45 830 11026
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 125.77 1863 5215
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.11 130.13 42 7673
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.00 129.97 36 8532
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 124.80 167 16259
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.40 130.63 39 6110
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.55 125.29 29 22051
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.78 129.72 9 100217
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.71 91 20925
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.22 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.09 990 4513
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.68 331 16107
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 126.52 830 2235
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 125.38 209 25697
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.55 129.65 0 5270
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 129.39 1131 11362
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 125.29 49 19521
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.53 129.59 830 7843
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.26 830 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 129.54 137 9858
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.94 9 25681
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.21 13 35227
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.26 223 19551
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 125.27 91 17517
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.86 125.30 49 13970
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 124.64 36 16469
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 129.21 967 11622
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 125.22 173 21508
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 124.64 380 20265
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.82 2591 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.77 129.66 164 29443
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 128.77 3507 8701
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 125.25 242 21738
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.62 129.67 16 5353
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.15 1227 10480
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.99 101 11538
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 125.77 42 559547
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.93 129.95 32 6699
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 129.59 370 5969
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.42 19 55262
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.46 129.66 6 3718
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 129.32 3 5608
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.73 321 21815
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 127.58 6 242939
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.74 137 16921
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.20 13 42025
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 125.47 78 15459
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.42 1669 4444
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.03 129.69 830 10877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.40 3 206335
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 124.73 180 15460
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.19 160 20691
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 125.31 9 19029
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.28 141 19961
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 125.44 16 60646
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.51 129.65 62 4075
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 126.28 328 7599
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.78 88 160437
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.28 1204 4470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.12 52 21478
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.00 125.25 39 19312
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 124.87 26 16650
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.44 22 20964
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 124.80 114 20725
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 128.16 830 5811
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 124.89 75 17925
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.97 26 27169
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 129.13 45 6374
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.79 830 15367
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 129.50 16 9579
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.21 298 22036
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.84 125.34 121 13365
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.36 134 48188
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 125.35 111 28711
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.96 830 17862
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.94 830 22580
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 125.03 252 27820
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.26 127.34 3 88187
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.41 98 124237
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 127.36 830 11324
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.72 59 400087
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.94 144 11429
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 125.87 85 11038
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 125.83 68 9996
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.48 39 20640
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.00 32 11172
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.39 259 23000
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 125.03 36 22192
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.32 137 21609
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.19 324 22305
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 125.24 9 15598
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.20 95 19127
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.14 108 18851
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.14 91 18732
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.84 125.31 75 12246
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.20 129.66 1210 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 129.18 29 87999
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 125.66 344 4470
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 125.66 830 4402
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.89 314 19627
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.67 830 15553
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.86 16 21467
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 128.41 42 30701
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.40 830 7330
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.41 830 7809
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 124.91 124 16727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.63 1669 3669
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.51 830 11375
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.21 126.69 1174 8340
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.62 994 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.70 390 18033
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.05 125.32 42 19884
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.94 129.80 1200 10877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.34 32 30611
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 125.71 85 25782
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.68 1679 3581
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.48 125.34 203 28493
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.21 351 23540
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 124.72 830 21592
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 125.55 75 19927
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 125.38 150 57148
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.63 125.97 1669 4810
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.52 129.22 3602 6134
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.44 6 55186
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.86 62 23129
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.38 49 30834
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.41 126.99 1669 7451
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 129.83 1945 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.61 129.86 1679 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 129.59 331 7034
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 126.55 1190 6853
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 129.57 1669 10595
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.03 126.46 1761 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.64 118 21896
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.86 282 21057
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.24 98 37731
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.39 126.73 2509 7322
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 125.26 347 21492
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.88 13 23146
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.46 32 56723
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.54 85 39553
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.66 16 395757
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.51 246 10704
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 126.59 830 15567
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 125.56 68 19927
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 125.18 196 21938
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 126.86 912 6488
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.90 130.07 830 15048
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.71 130.12 1007 10884
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.52 13 42654
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 124.82 0 1138
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.55 98 89161
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 126.87 1669 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.19 130.12 265 10877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 124.81 830 20727
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.42 128.21 2509 187442
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.13 288 22109
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 129.45 39 11099
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.41 98 136856
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.00 129.93 111 10861
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 124.88 393 23437
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.07 1108 9924
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.26 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.05 1669 12729
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 125.78 1141 3607
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 124.65 269 20252
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 125.14 223 23166
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.49 39 10525
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.52 22 17125
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.33 232 19542
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.31 830 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 125.01 830 4590
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.42 3 163022
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.44 19 25579
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 129.47 3 7110
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 127.55 3 11915
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.27 126.46 935 8581
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.49 308 18939
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 125.79 121 71569
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.09 209 17292
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.05 114 13632
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 127.77 5383 2086
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 127.60 3 291760
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.07 869 13870
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.42 13 23755
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.68 29 83310
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.05 22 13765
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.17 830 4558
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.83 1689 3006
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.38 16 45366
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.39 45 23613
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.17 830 4558
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 125.19 236 21096
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.03 125.29 78 19567
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 125.29 830 27810
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.32 125.38 160 25640
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.47 242 21307
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.38 126.83 2601 7450
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 125.17 183 21702
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.28 129.57 1965 10831
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.32 125.14 177 22828
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.91 130.16 416 6875
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.78 98 20716
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 126.84 2680 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 126.90 3349 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.25 13 36046
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.86 125.48 0 11880
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.75 830 21362
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.02 125.39 869 19931
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.88 830 4963
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.40 265 18928
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.57 160 18943
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 125.90 1958 5513
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.95 830 18728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.90 830 19636
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.74 59 348408
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.27 129.56 830 6514
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.05 1669 14216
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.95 830 19617
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.85 167 9346
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 129.45 980 8579
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.25 830 23976
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.05 1217 9239
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 126.50 1669 7599
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.50 32 31581
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 125.81 16 559751
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.32 125.21 187 22358
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.97 1669 5663
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 129.71 32 5377
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 125.31 137 19497
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 126.31 1669 6840
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.03 1013 4472
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.50 42 10704
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 129.61 1669 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.02 19 20494
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.31 173 19650
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 129.50 3 6522
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 125.19 177 21621
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 129.70 1860 10877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.57 3 9610
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.27 357 20362
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 125.27 62 16645
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 129.02 1184 11041
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.35 219 32739
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 125.86 1669 4085
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.57 314 17145
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.68 52 473840
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.08 75 19560
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 129.43 252 11136
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 129.29 3 4907
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.32 130.65 26 5928
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.75 830 19551
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 125.73 830 4324
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 125.00 216 20686
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.41 42 54131
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 125.35 98 33905
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 125.10 104 21729
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.58 134 38560
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.77 29 559890
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.67 32 21747
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.61 173 21777
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.51 3 48763
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.50 98 25272
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 125.33 200 28412
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.15 52 17102
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.55 160 18394
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.55 45 28580
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.26 206 20007
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.49 6 27101
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.36 130.01 967 9220
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.61 9 36233
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 125.34 39 19348
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.36 403 52951
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.64 32 132659
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 129.54 830 8040
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.53 16 50054
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 127.66 958 76575
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 128.26 3 70276
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.72 49 19434
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.18 144 36443
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.21 126.33 853 6985
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.35 127 21415
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 124.96 39 18804
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 125.23 157 21965
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 125.29 367 21662
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 127.02 5029 7479
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 127.39 1669 18728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 129.44 16 6712
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.25 416 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.85 390 20239
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.79 22 17073
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.99 6 28728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.53 52 43072
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.42 6 49891
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.77 29 559890
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.20 206 21379
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 125.19 383 20206
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.39 3 191732
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 124.88 29 19284
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 125.98 1669 4266
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 125.65 16 30915
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.56 830 33019
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.30 128.27 3595 24585
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 128.92 1043 11037
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 124.93 830 17970
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.29 206 21695
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.73 26 203606
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 129.40 173 9684
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.01 129.93 49 10861
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 128.19 3349 5012
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 125.89 2509 5513
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.17 173 30109
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.29 82 37834
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 125.20 49 32813
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.47 72 21307
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.69 19 129566
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.34 830 4621
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.34 127 36408
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.65 36 33204
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.22 26 37652
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 125.09 830 17625
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.11 931 12513
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 124.81 144 20845
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.35 129.68 1669 10756
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 125.20 265 21983
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 125.39 88 27412
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.23 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.48 13 52299
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.30 65 37856
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.43 19 51703
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 126.94 2509 20178
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 125.02 0 9961
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.65 1085 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 129.53 830 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 129.33 147 11551
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.04 239 21244
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.89 9 19514
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.77 129.71 114 96623
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.96 830 24650
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.86 128.90 3608 9019
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 128.81 5029 3189
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 126.76 830 5364
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.31 173 19635
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.98 125.21 147 19676
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.78 2037 7599
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.19 367 22146
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.50 6 25948
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.45 114 21307
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.36 1125 4373
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 124.95 3 18794
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 127.52 4435 7450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.86 830 18626
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.62 62 34506
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.69 42 24558
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.97 125.51 177 18932
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.81 130.19 121 10645
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.62 62 33270
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 125.28 9 17687
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 125.22 344 21805
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.84 129.88 19 12373
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.74 387 19628
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.04 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.81 39 17950
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.25 108 37744
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.52 104 18650
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.23 830 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 129.21 236 11246
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 129.21 272 11318
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.89 125.38 131 16725
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 129.41 830 11252
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.85 114 112996
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.65 108 25743
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.22 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.45 6 118706
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 129.21 22 73466
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 125.87 918 2975
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 126.82 1171 5440
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 129.43 209 11174
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 125.43 124 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.36 190 24446
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 125.01 262 27248
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.52 36 45242
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 125.06 961 18469
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 125.60 22 130591
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.88 125.36 26 16252
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.33 72 20987
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.97 410 19326
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 125.88 1669 5513
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.47 6 48727
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 127.58 55 191027
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 129.18 2509 11622
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.19 59 37419
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 124.65 406 15024
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.66 55 12160
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.82 177 20713
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 126.94 1125 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 130.02 278 10877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.59 98 36877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.27 129.74 29 4016
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 124.48 3 177613
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.03 129.74 830 10877
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.91 127 10418
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 124.85 16 13956
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.80 129.85 0 41219
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.01 1732 17192
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.49 19 49462
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.25 42 36699
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.08 125.82 137 489944
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.32 125.10 265 22912
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.48 124 36323
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 128.90 4189 11026
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 126.77 1669 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 126.71 3349 7399
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.50 131 50530
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 125.38 72 29341
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 124.97 32 18993
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.93 830 8944
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.38 49 29367
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.72 85 19434
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.18 127 20793
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 125.86 1112 5506
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.66 150 7549
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.33 288 22613
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 127.45 2096 2110
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 127.13 5029 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.36 129.59 344 5513
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.93 127 18383
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.98 125.48 830 19071
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.34 91 23722
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.68 26 7678
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 124.78 830 14385
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.90 129.97 830 20074
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.42 32 16628
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 128.23 4189 2384
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.50 3 52004
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.87 111 76448
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 129.56 278 7147
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 128.87 3349 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.21 129.87 1929 10877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.84 830 4470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.07 42 16610
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 125.02 400 20918
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.28 118 18947
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.42 16 165974
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.47 130.23 830 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.96 128.95 2923 7132
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.03 129.03 2660 10113
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 129.45 830 11050
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.62 830 9496
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 129.38 127 11412
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 129.19 177 111490
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 125.50 1095 4362
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.73 830 15905
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 128.43 65 30675
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.95 13 26507
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.25 85 37857
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 125.46 26 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.04 88 12932
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.87 125.42 3 7964
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.80 125.45 144 12610
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 125.25 82 15586
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.32 32 89629
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.12 129.50 1249 8046
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 125.88 278 593188
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 125.48 52 12503
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.45 78 21291
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 128.20 1669 11473
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.60 13 33815
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 126.78 2509 7599
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.92 173 11324
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.32 130.55 16 5700
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 125.22 0 12976
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 125.39 52 30044
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.52 830 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.63 22 20059
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.35 170 23918
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 125.49 177 21450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.83 129.74 29 61898
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.42 45 55463
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 129.45 134 11119
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.24 1125 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 129.46 351 11028
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.23 126.77 1669 8087
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.40 931 14124
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.98 82 11620
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.98 830 19294
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.89 324 19652
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 128.77 3753 8217
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.51 39 40525
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.79 129.78 6 103769
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.06 130.05 0 7377
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.71 129.74 3 58711
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 129.64 157 5513
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 129.30 173 8597
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.95 129.90 830 20322
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.40 6 190451
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.85 167 20778
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.39 216 27507
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 125.14 147 22675
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 129.73 52 3990
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.67 130.26 118 8686
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.56 9 36711
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.02 129.09 2076 7667
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.34 173 23132
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.19 26 19492
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 125.79 935 5023
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.56 3 7661
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.70 22 22746
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 125.32 255 37567
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 125.16 16 34549
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.23 19 20007
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.31 1072 11590
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 127.19 4189 7450
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.27 91 18263
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.17 314 22523
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 128.78 4189 8868
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.73 129.73 45 83720
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.42 3 55391
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.70 1669 5813
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 125.60 154 104141
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 125.80 853 5513
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 125.32 101 19438
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.41 3 55396
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 129.20 36 111401
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.95 129.98 0 4942
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.54 137 33216
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 125.72 830 4877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.83 29 21773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.72 19 20056
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 125.12 265 25352
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.88 125.31 19 16631
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 124.67 0 3816
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.15 85 21420
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.37 6 34759
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 126.89 915 7450
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 124.85 29 11776
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.61 6 36434
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.57 78 37985
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.80 59 351971
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.50 6 96144
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 129.14 830 53990
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 125.29 9 18342
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.25 141 19903
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.41 16 54275
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.48 193 21312
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.01 55 20319
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.38 912 25870
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 126.64 1223 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.90 830 4470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.45 101 21307
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 127.40 1669 1715
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.50 130.21 879 9094
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.31 130.60 377 7798
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.77 36 499574
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 126.33 1220 7599
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 124.75 22 11143
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 124.48 141 98799
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 125.38 830 24771
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.45 16 160656
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.17 383 36478
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.18 150 36947
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.92 196 16240
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 126.32 830 11324
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.04 62 21061
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.68 328 15243
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 125.66 830 4259
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.80 68 544031
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.43 229 20273
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 124.64 147 20269
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.47 45 25673
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.61 65 156636
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.45 127 22046
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.82 193 20744
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.14 954 6628
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.33 130.39 0 8860
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.92 938 3029
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.94 830 19501
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.43 830 8425
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 125.90 183 10997
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 125.97 1971 4300
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.40 3 191894
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.21 141 21226
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 127.03 4189 7558
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 129.42 318 11169
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 125.96 1669 4495
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 124.93 3 18042
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 126.58 1145 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.78 129.70 252 71007
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.74 377 19667
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.85 187 17703
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 124.78 39 19991
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.24 85 37850
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.80 129.54 830 10870
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 126.04 1138 4182
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 125.73 830 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 129.48 200 9281
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.43 126.75 3349 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 125.31 13 35101
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 126.47 144 21646
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.55 129.64 6 5898
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.42 19 53135
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 125.18 242 24488
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 125.03 9 15911
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.78 129.75 9 112760
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 127.53 830 46021
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 129.73 3 4899
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.40 203 17806
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 126.75 1236 6446
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.51 134 10004
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.59 130.29 830 9088
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 129.60 1840 8046
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 126.34 830 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 129.52 144 6593
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 129.28 344 11489
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 128.42 2509 6656
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 126.60 1669 2235
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.25 82 37662
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.13 29 23893
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.38 126.53 974 10383
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.81 49 20713
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.44 16 25586
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 127.40 0 92011
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.85 130.17 160 10636
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 125.19 177 21728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.41 242 21736
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 125.26 62 45712
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 126.39 931 7599
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 128.24 2509 139151
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 125.78 830 4862
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 126.85 1167 8043
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.12 242 23325
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 129.68 305 10420
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.34 129.27 2654 6003
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.49 367 11726
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.49 147 17539
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 126.55 830 13860
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.95 150 11601
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.99 125.49 249 18982
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.85 125.36 0 11329
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.97 321 24246
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.45 9 30610
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.45 22 29680
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 129.14 1938 6565
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.87 129.97 1040 19250
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.35 6 31442
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.78 128.43 2526 4616
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.75 830 4604
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.87 285 17915
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 125.42 830 27127
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 125.37 229 26646
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.47 129.90 2509 10730
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 126.23 1669 5280
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.92 390 19565
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.71 16 295134
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 125.20 173 24411
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.06 55 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 124.89 3 16104
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 124.60 167 18832
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 126.60 1010 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.78 130.14 830 10877
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.35 6 59368
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.47 141 67681
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.07 990 11849
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.86 59 190159
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.58 830 13259
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.58 1158 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.89 295 19597
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.19 32 36704
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.05 55 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.84 125.34 121 11893
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.79 32 436691
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.17 209 20570
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 125.20 193 19255
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 126.44 239 22226
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.34 1669 4470
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 127.52 150 107941
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.38 22 41128
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 127.62 6 357117
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.07 75 16610
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.95 129.92 104 10631
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.98 129.93 314 10366
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 125.73 905 4587
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.53 3 25750
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 125.54 32 15747
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 126.10 830 5120
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.41 6 47989
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.18 45 36443
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.35 830 16932
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.81 49 20713
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 125.39 232 29483
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.87 1692 8273
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.66 13 12888
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.10 62 15995
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.65 129.63 285 8791
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 129.44 849 11065
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 129.59 190 8139
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 125.97 1771 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.45 830 4006
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.76 55 18374
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.27 164 37846
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.98 101 27808
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.94 9 26275
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.16 55 35474
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 125.60 68 139552
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.86 125.62 3 12941
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.01 68 9243
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.99 129.87 285 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.10 130.09 9 8930
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.45 180 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.05 125.33 42 19921
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.13 91 18155
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 124.87 95 18974
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 125.87 1167 3748
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.48 193 21312
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 125.27 209 19537
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.14 354 34407
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.68 118 131630
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 126.68 2509 7599
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.30 111 19513
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.19 130.22 91 7707
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 126.98 2509 4611
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.11 964 5612
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.12 129.34 1246 8059
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.28 72 44722
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 125.34 380 19431
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.38 3 162102
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 126.14 1181 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 125.76 830 4098
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.27 1223 4521
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.18 830 7221
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.86 830 8414
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.94 830 4495
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 127.42 830 153659
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.33 91 19852
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.18 19 19264
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 127.01 4189 7521
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.93 129.48 2047 9830
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.76 242 20715
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.77 22 559961
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 124.94 830 16402
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.88 104 43437
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.37 126.53 1669 5327
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.31 830 11982
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 125.15 1030 4150
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 124.99 39 3444
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.27 130.28 59 163886
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.77 26 559809
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 130.06 298 10877
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 126.29 1669 4604
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.19 830 9037
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.33 19 20917
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.80 49 477394
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.27 130.37 52 41349
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.80 39 374081
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.65 26 14217
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.59 3 29024
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 126.62 830 15625
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 126.83 1177 5364
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.88 193 8869
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.48 29 19400
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.44 830 23391
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 129.32 1669 8474
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 124.94 0 18237
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 130.19 3 8504
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.78 55 403429
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.76 29 14163
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.24 259 21737
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.24 413 17567
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.07 125.29 9 18342
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.26 967 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.33 830 4470
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.93 128.82 2611 10786
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.44 3 247983
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 126.52 416 21399
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.98 125.20 187 19900
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.46 183 17457
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 124.86 160 16954
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.31 127.30 3349 2682
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.25 129.54 219 7378
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.44 3 48221
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.88 19 24285
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.85 95 23241
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.66 265 24235
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.31 127.38 206 10597
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 124.98 830 17788
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.45 6 54256
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.79 129.82 173 68427
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 124.64 52 10996
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 129.62 170 5794
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.32 126.44 830 15120
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.76 2509 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 129.44 830 11065
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.91 236 17944
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.96 130.03 262 12743
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.98 125.68 0 20495
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.96 1751 5294
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.07 129.45 2867 7444
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.04 129.28 3349 7450
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 125.88 830 6532
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 125.80 98 5975
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 126.67 830 14699
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.04 131 12493
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.73 130.15 830 10879
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.86 129.82 406 22266
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.99 360 21326
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.59 129.84 1669 10728
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.76 82 326197
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 125.03 160 27028
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 125.20 160 22398
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.07 121 21307
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.81 82 153388
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.48 130.14 830 9300
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.67 3 29383
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.41 830 21431
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.55 3 28588
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.86 3349 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.03 126.43 1669 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.19 370 11449
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.99 1669 3221
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.34 147 23243
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 127.54 3 190069
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.25 126.56 1879 7585
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 125.94 1669 4420
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.65 62 120913
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 125.33 400 28591
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.32 206 23264
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 129.56 226 7579
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 129.46 383 11036
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 125.73 111 16822
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 128.31 3743 2168
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.17 196 16987
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 127.44 324 167709
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 125.21 370 25112
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.29 129.55 830 6042
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 128.93 3418 11026
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.92 410 19585
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 128.43 167 30704
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.30 948 24402
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.31 118 19916
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 125.25 223 19580
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 124.95 121 19779
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 126.43 830 19988
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.45 1069 3855
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.73 129.71 16 79741
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 127.57 59 131547
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 125.90 403 5861
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.94 1135 3084
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.13 104 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 125.08 13 12748
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 128.04 830 12557
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.33 129.58 2509 10651
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.28 265 21643
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.37 314 22209
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 124.97 177 19127
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.36 137 19214
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.54 130.39 65 8653
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.99 129.91 72 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.19 167 16314
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 129.55 830 8046
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.27 104 19665
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.07 121 21307
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.53 173 7166
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 125.82 830 4737
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.44 121 23016
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 125.82 29 545530
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.22 19 33596
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 124.91 121 18539
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.12 219 22192
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.03 9 21077
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.31 183 21606
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 125.40 75 32122
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.21 1213 5131
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 129.48 1151 11026
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.01 68 14985
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 127.16 830 7450
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.33 269 26464
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.84 13 20380
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 125.03 9 15911
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.99 125.23 29 19675
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.02 125.35 219 20249
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.16 39 17102
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.03 1732 9492
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 129.40 2805 7784
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.97 129.71 830 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 124.90 13 16447
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 125.12 262 23383
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.53 85 41488
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 125.94 1669 4392
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.47 72 18668
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.00 114 20371
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.45 129.79 839 10733
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 125.26 200 19520
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.31 124 22567
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 125.46 26 16570
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 125.78 52 5934
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.99 183 27440
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 125.17 265 22989
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 125.07 830 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.04 124 20515
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.23 200 19905
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.49 19 20278
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.97 129.80 830 10877
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 125.74 1056 5264
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.23 830 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.92 830 19652
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.77 288 18746
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 126.73 2660 2883
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.83 9 22453
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.98 62 27583
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.87 16 23556
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 127.01 830 7450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.16 75 36089
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.26 127.35 6 80856
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 125.47 85 27531
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 126.83 830 9977
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.36 114 23918
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.05 125.31 42 19547
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.81 125.32 39 9652
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 129.41 830 11296
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.39 59 29865
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.46 129.62 36 5577
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.23 1128 5117
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.75 830 20858
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 125.15 72 20760
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 125.12 118 21803
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 125.77 918 3893
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 129.31 830 10075
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 129.38 856 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 129.01 1669 11039
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 129.56 830 8013
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.21 85 36877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 125.13 347 22602
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.35 334 20968
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.24 305 20492
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 129.08 1771 11027
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.50 78 21157
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.01 370 18216
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 125.85 82 464961
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 124.83 16 13179
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 128.17 4189 2384
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.18 167 35971
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 124.51 55 46710
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.32 134 21791
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.16 126.97 2509 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.89 301 22328
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.07 130.02 101 10245
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 125.74 1141 3665
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 126.52 1669 11201
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 125.96 1692 5115
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 128.49 2509 7311
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.09 879 11559
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 126.13 830 6852
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.82 82 215987
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 129.58 977 8001
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 129.08 2509 6018
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 125.66 1669 4006
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 125.70 1669 3875
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.75 830 13902
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 125.27 341 21094
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.22 830 20619
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 124.93 357 17028
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 128.73 2509 8369
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 125.94 1912 5456
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.35 830 11324
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.00 130.03 3 4192
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.79 2575 7867
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 125.18 0 18219
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 126.99 1669 8057
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 125.10 413 25586
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.95 13 26522
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.77 6 19326
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.12 126.26 895 7168
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 126.97 4189 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 126.06 830 14231
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.90 59 20260
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.18 383 24293
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 124.96 173 17793
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.79 126.60 98 21108
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.37 0 17613
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.11 1669 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 124.65 331 19314
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.99 19 28728
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.97 125.60 144 12683
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.56 160 8905
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.87 134 9540
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.82 42 540430
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.37 1233 8821
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.36 130.10 1085 9097
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 129.32 1788 7330
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 126.62 2526 7598
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 129.49 1669 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 129.46 374 11069
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 128.46 987 23371
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 126.11 1043 5173
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.28 29 36395
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.06 19 14875
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 126.72 2582 2237
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.68 994 9975
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.17 830 3851
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.46 830 24578
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.24 830 6649
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.78 126.58 1722 7599
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.73 62 529359
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.35 129.66 1669 10748
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 125.44 6 27452
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.19 830 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 127.59 390 125599
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 128.10 4524 2379
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 129.63 305 5159
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 126.39 1102 11324
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.60 130.01 1131 10925
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 125.80 918 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 126.68 1669 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.76 830 14685
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.93 1669 3985
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 129.48 29 7516
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 126.77 879 6372
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.48 29 21307
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 125.03 164 28842
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.60 32 17163
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 125.24 200 21642
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 129.01 2509 11026
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 124.94 85 21527
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.94 954 18271
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 127.24 1755 1933
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.04 111 21077
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 125.95 1669 4064
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 125.07 951 18476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.44 124.96 239 14021
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 126.13 974 6442
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.12 830 6445
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.10 291 23962
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.42 3 196264
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.20 126.65 958 8157
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 126.99 1049 7450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 124.97 830 17613
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 127.67 108 233372
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 129.15 49 6386
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.46 32 120546
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.91 130.03 830 18484
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 127.62 134 142856
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.41 154 21396
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.00 125.23 82 18970
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 125.79 1105 4633
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 126.25 830 17993
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.24 65 15614
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.13 1669 4471
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.00 129.82 843 10877
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 126.66 1722 4525
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.83 830 19619
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.94 52 26522
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.80 72 559599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 126.87 3349 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.40 3 105804
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.43 13 56284
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 125.47 19 21307
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 129.60 183 8710
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.84 830 14380
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.86 193 16400
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.28 180 21605
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.80 301 19650
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.19 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.56 75 28172
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.43 173 21297
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.08 129.30 3349 7439
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.36 144 20940
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.14 130.03 101 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.74 129.55 1072 10147
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.33 129.76 180 3884
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 129.66 830 10988
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 125.29 416 21605
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.64 990 8216
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 127.08 925 4041
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.17 95 18216
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.80 75 278346
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 125.92 1712 3725
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.29 129.73 2509 10830
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 124.98 830 27320
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 128.62 3372 7301
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 128.42 2578 7030
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.44 130.16 830 9089
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.83 128.13 5029 1367
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.75 830 19637
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.07 125.33 118 19701
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.55 130.08 298 10849
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.78 36 525468
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.51 6 49442
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.08 126.51 1669 10950
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 129.07 1791 11272
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.61 830 13756
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.13 1194 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.54 124 33155
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 124.71 331 18261
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.89 125.17 95 14676
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.27 16 14334
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 128.55 1230 10252
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.15 249 23260
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.86 125.37 0 11452
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 126.81 1669 3983
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.45 39 11149
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 124.79 32 4836
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 125.08 88 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.87 125.13 3 10891
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 129.20 209 11144
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.33 311 22488
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.80 129.78 19 100566
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.72 129.74 45 52420
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 129.50 13 6920
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.46 6 154233
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.42 3 98434
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 128.90 1669 11026
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 125.11 0 13739
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 126.66 1141 7599
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.19 26 19687
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.39 78 20502
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.08 126.74 1824 6431
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 125.63 22 72449
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 125.20 29 13703
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.30 130.39 3 7470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.87 125.43 29 8198
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.04 75 21077
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 125.83 68 17755
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 125.83 91 414759
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.59 126.62 1240 7420
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 125.93 1794 5513
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 125.30 75 19032
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.79 3349 2235
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.91 364 23600
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.48 125.18 82 25154
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.15 62 18283
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.29 129.68 295 5818
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.20 223 15427
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.20 13 43247
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 125.00 1171 18476
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 126.37 2509 7441
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.03 129.48 3349 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 129.11 2739 11622
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 125.91 1669 3516
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.81 129.78 131 91814
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 127.80 2509 11421
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 125.30 272 21507
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.66 129.81 1699 12944
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.78 130.07 830 10877
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.89 213 8896
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.78 830 19620
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.16 130.19 55 6987
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 125.07 75 25243
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.42 129.72 19 2552
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 127.46 6 143013
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.50 101 10704
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 127.50 3 97010
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.74 125.36 85 9695
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.34 108 21010
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 129.44 830 11073
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.19 141 21552
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.29 129.92 1919 10385
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 129.58 295 7507
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.15 921 11410
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.92 129.77 997 10877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.91 830 16615
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 125.04 98 21190
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.65 129.59 830 8368
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 127.46 1669 1162
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.69 22 55463
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.37 129.56 1866 9568
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.95 1017 14653
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 129.18 830 11076
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.41 9 60915
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.74 65 341064
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 125.36 223 32640
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 125.90 1669 4529
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.06 121 30436
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.86 85 23980
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.59 170 14642
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.41 3 181414
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.63 130.25 351 9435
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.62 1207 9196
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.15 78 15511
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 124.93 39 14037
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 124.80 118 15208
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 126.69 1669 6604
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 127.36 3349 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 126.72 2076 6500
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 124.83 3 10707
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 125.03 154 21184
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.92 830 19618
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.42 121 53079
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 124.93 374 24661
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.16 223 18521
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 124.68 291 5037
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.35 85 21360
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.20 843 8510
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.60 130.42 45 5109
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 128.77 3713 8761
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 124.41 3 55396
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.39 127 77706
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.57 29 104063
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 128.30 39 51197
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 125.78 157 64090
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.45 190 23405
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.47 29 53377
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 125.80 1217 5002
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 127.04 1840 4689
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 129.61 108 5758
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.30 129.75 3 3892
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 124.84 830 18200
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.69 129.72 42 36262
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.53 129.63 75 6263
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.85 1040 5468
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.57 144 109966
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 126.40 413 11324
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 125.23 157 19905
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.33 129.39 2509 10607
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.57 144 114056
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 126.46 830 18744
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.19 902 4578
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.96 129.86 830 10877
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.29 127.35 127 38196
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.93 129.63 1210 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 129.39 994 11426
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.07 118 16499
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 125.76 121 355088
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 125.77 1669 5503
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.06 226 13064
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 127.71 830 70513
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 129.13 830 11311
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 126.38 1072 7537
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.24 849 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 129.18 180 11026
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 127.09 3349 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.72 1122 19217
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.34 126.43 879 6564
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.69 187 25042
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.33 830 21650
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.29 127.29 127 52718
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.80 275 20711
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.39 55 65240
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 127.52 4189 7387
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 125.06 830 27112
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.68 72 9882
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 129.58 1669 9309
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 125.24 203 21830
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 125.23 242 21589
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 127.03 1072 4917
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.67 1056 5938
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.68 882 7504
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.67 882 6759
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.80 895 19597
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 126.02 2509 3928
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 129.62 78 5754
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.39 95 27893
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.83 137 7147
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 126.83 1669 6432
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 126.92 1145 5364
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 126.40 1233 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 126.00 1249 14314
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.85 125.29 85 11483
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.03 72 19462
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 126.49 1669 3278
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 124.98 32 19556
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.02 19 20494
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.33 295 24856
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.42 177 23265
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.40 830 20802
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 127.01 2545 7599
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.39 72 51626
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.78 830 14452
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.75 830 21666
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.04 129.34 3349 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.19 830 11329
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.21 75 13965
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 124.98 16 13409
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.67 1062 4470
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 126.95 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 125.95 2509 5180
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.52 223 11021
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.32 95 22931
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.33 39 32026
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.44 42 19284
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 125.30 416 21619
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 126.36 830 11345
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.09 36 30175
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.99 124 27703
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.29 129.57 830 6017
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.90 203 22895
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 125.32 830 28290
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.50 1732 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.06 129.99 390 10817
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 129.45 396 11061
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.75 129.76 0 90896
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.29 830 20877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.02 125.23 13 16730
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.66 177 21908
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.67 45 344809
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.81 49 20716
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.61 68 14798
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.62 1669 5784
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.82 298 19704
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 129.69 150 9776
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.93 129.27 367 11623
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.66 45 7486
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.91 127 65515
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.54 141 65043
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.03 130.02 173 7124
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 126.69 1948 7949
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.14 130.09 65 10696
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.58 108 116511
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 125.17 213 20636
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 129.10 830 11030
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.95 129.81 830 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.27 129.66 830 6252
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 129.69 52 3077
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.27 129.64 121 6254
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.70 129.66 131 22132
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 129.45 830 11046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.39 830 11491
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.89 830 7450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.47 124 25549
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.58 209 38118
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.49 16 10525
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.79 104 20712
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 125.37 154 33813
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 125.20 354 25266
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 125.37 95 19144
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 125.27 150 19177
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.15 62 18232
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.60 987 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 125.85 1669 5470
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 126.76 1794 7599
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 127.55 1725 7658
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 126.56 1105 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.03 130.01 78 7597
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.37 16 19619
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 129.18 1669 11622
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.40 3 244412
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 124.23 36 1603
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.81 2509 7599
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.30 130.34 203 36997
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.94 26 26522
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.47 13 41754
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.77 26 17278
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.45 130.18 994 9089
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 125.49 187 21307
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 125.79 1669 5513
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.21 830 20540
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 130.17 3 6551
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.45 3 60350
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.21 130.32 147 158125
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.19 160 20584
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.44 3 90329
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.44 91 21527
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 127.46 6 135690
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 129.61 1026 9675
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 125.37 72 33813
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 129.42 272 11191
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 126.01 1220 9902
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 125.70 830 4470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.35 183 27501
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.33 980 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 126.03 830 18258
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.72 22 349024
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 125.35 62 35723
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.12 242 23407
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.32 125.23 200 21830
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 126.50 160 21197
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 125.87 101 315544
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 126.03 1131 10421
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 125.74 1151 4246
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.03 22 20745
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.67 9 247766
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.75 130.15 360 10878
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 129.48 29 8457
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.54 36 40821
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.87 180 20444
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.64 65 35759
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.86 85 24066
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.74 0 18673
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 126.94 2509 7450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.32 236 36776
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.11 52 31280
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.28 124 36395
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 126.63 2509 5870
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.47 91 21185
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.45 374 24564
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 125.37 196 28083
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.33 160 24856
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 125.33 830 22230
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.23 242 19655
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.90 129.74 91 11868
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 126.71 1000 5364
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.87 1669 9037
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.27 209 19519
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.66 130.12 830 10898
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.72 129.68 85 52062
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 127.43 265 174785
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.50 129.27 3349 7523
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 125.82 144 517187
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 126.50 830 12925
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.17 126.68 2037 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.13 875 11477
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.33 129.96 1669 9443
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.21 219 20347
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 126.91 2509 5415
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 124.75 357 12472
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 125.14 55 21317
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.15 91 21270
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.65 1669 6185
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.29 75 19645
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.27 127.36 32 42008
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 125.97 1925 3804
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 129.25 830 11622
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.27 127.25 160 27441
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.90 269 12700
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.41 124 21396
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 126.71 413 5369
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.28 126.81 1669 7691
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 126.33 1669 6985
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 129.57 2509 10197
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 126.78 2017 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 125.86 1171 3832
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 126.47 1131 10100
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.70 129.83 1669 18058
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 126.80 1909 4537
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 128.88 4455 8319
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.28 242 23169
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.73 236 21052
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.72 29 18755
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.22 130.10 272 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 124.74 0 9347
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.22 351 23520
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 124.21 32 1556
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 125.38 49 96233
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 125.72 98 20318
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 124.95 19 10234
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.71 26 22707
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.15 129.66 1669 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 125.22 177 22109
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 126.16 2509 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.83 13 20712
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.67 22 131581
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 125.79 13 548736
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.46 3 51765
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 124.39 3 263729
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.92 216 11324
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.52 95 32698
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.39 3 247354
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.03 129.48 2696 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 129.65 830 10122
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 126.81 2509 5649
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 126.67 1066 14937
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 128.19 65 114598
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 126.07 830 5989
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.39 62 191554
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.30 830 34744
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.45 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.98 1669 3116
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.72 830 21693
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 129.42 370 11214
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.85 830 19607
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.67 830 21929
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.94 226 11136
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 126.70 2509 6522
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.17 125.81 239 267899
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.82 32 16975
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.72 830 21768
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 125.83 249 535659
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.81 16 20711
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.20 49 31259
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 125.28 9 18260
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 125.56 26 18779
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 129.26 2509 9366
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 126.46 200 22350
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.69 78 9286
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.16 126.88 3349 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 126.10 1066 4172
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.44 129.73 830 9429
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.48 16 47902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.49 6 27666
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.89 125.21 22 11438
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.40 130.08 830 9103
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.09 130.04 127 9697
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 126.76 3494 3149
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.11 905 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.81 129.72 111 64597
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 127.24 1998 2461
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 127.90 1669 11473
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.43 1072 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.73 830 19467
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.21 127.24 1118 16052
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.96 129.97 19 6270
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 124.42 3 272021
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 125.30 830 20699
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.21 127.20 2020 18730
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 124.84 239 16720
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.71 830 21857
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 129.72 29 5963
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.48 125.33 170 28495
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 125.38 265 31085
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.25 328 20988
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.43 108 21297
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 129.08 3477 11620
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 127.07 3740 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.59 1669 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.41 6 53531
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.14 173 21156
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 129.65 830 11026
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 126.57 328 15110
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.56 22 91521
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 127.42 1702 1728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.75 129.69 68 72505
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 129.41 3 8161
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.39 9 60233
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 125.36 131 30833
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.20 830 20627
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.23 157 28304
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.57 111 6735
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 126.63 1138 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 129.42 49 7784
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.90 129.83 830 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.15 288 23216
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.88 125.57 98 18690
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.73 328 19661
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 124.77 3 11636
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 125.60 22 120281
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 125.02 68 20498
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.91 129.76 830 10949
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.08 22 18499
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 129.54 830 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.78 129.58 830 10877
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.34 141 40271
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 127.40 830 129258
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 124.89 291 24232
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.46 154 21307
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.03 13 23817
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.11 130.10 52 8370
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 125.70 75 24800
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 127.43 265 163942
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.56 124 6796
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.68 400 21875
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.80 1669 5176
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.32 130.36 200 10122
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.67 265 21906
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.41 129.39 2509 5562
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.57 134 6686
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.68 902 21902
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.78 1220 14096
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.97 125.46 85 19033
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.44 129.24 3349 6882
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.44 127.51 13 14240
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.58 925 3725
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.86 830 7450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.64 52 32125
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.31 75 39826
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.69 830 21801
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 129.06 2811 11597
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.39 125.99 1213 3164
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.62 65 21300
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.24 216 21843
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.77 830 18119
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.00 3 2604
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.67 830 20750
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.67 19 25330
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.71 347 19201
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.05 32 21267
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.36 126.55 1003 7275
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.53 16 55245
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 125.12 216 21241
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.97 125.18 144 19273
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.59 32 21912
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.50 6 26772
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.74 29 16932
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.29 0 16356
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.05 125.18 9 11689
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 125.31 331 21755
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.99 129.93 255 14736
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 129.45 830 11032
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 124.78 111 11976
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.48 13 25667
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.49 129.79 1217 10518
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.37 125.82 1669 3160
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.31 830 11638
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.95 129.75 918 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.39 144 20012
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 125.72 1669 4859
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.29 1046 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.25 830 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.14 129.47 2929 7683
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 129.15 396 71828
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 125.38 26 35090
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.79 130.20 209 9700
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.27 206 21608
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.33 295 7804
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 125.34 72 22805
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 124.93 19 10332
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.24 278 21811
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.99 125.46 118 19426
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 129.12 830 19629
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.27 318 23565
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 125.66 830 4195
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.53 127.04 1975 4949
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.93 129.76 830 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.86 125.34 36 15048
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.48 125.36 131 28518
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 125.17 196 24991
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.98 1669 4085
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 124.99 39 20087
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.96 129.72 236 10877
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 126.36 2509 7599
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 125.18 265 20048
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 127.53 6 160962
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 129.03 2086 11027
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.86 125.44 0 8042
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.96 830 19591
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.71 52 488460
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 129.35 2509 7361
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 124.81 298 10604
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 126.47 1669 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 125.29 9 18750
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 125.31 19 19616
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.43 0 13698
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.25 252 70659
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.84 282 21064
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.82 29 21132
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.83 32 21773
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 126.93 830 7450
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.13 259 23305
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 126.40 229 22350
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.48 130.56 59 6557
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.88 129.52 1669 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 129.61 830 8046
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.15 246 34050
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 126.61 1669 9774
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.04 129.50 2874 7450
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 125.83 32 508975
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 129.51 830 6698
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.48 130.26 830 9089
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.02 29 8405
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 125.69 830 4293
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 124.91 88 19106
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.75 75 42182
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.12 1095 4508
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.39 124 28329
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.63 126.93 2509 7450
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 125.16 226 20369
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.95 147 11473
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.70 130.19 305 10804
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 126.62 1669 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.35 236 33175
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.93 126.61 1053 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.62 108 6734
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.03 129.43 830 10708
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 125.82 1669 5340
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 126.48 971 2733
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 124.68 216 23307
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 125.05 187 29995
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 125.45 131 27531
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.86 72 19999
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 125.70 1017 4743
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.64 127 22447
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.49 127.16 232 28741
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.23 183 20895
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.03 203 12645
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.09 42 17747
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.63 1669 4717
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 125.24 1089 4150
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.70 45 23990
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.46 68 12388
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 125.37 118 28892
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 124.87 59 23544
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 128.00 1076 5814
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.16 126.32 1669 7328
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 125.33 232 28578
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.25 269 21617
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 124.96 173 18447
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.32 125.18 170 22709
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.30 127.38 3 9511
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.39 125.76 1669 3641
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.39 125.74 1669 3831
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.26 830 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.72 129.72 29 73160
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 126.98 3628 9702
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 125.66 68 69621
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.36 127.01 830 7450
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.81 242 6892
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 129.34 830 11620
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 129.36 1007 11569
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.90 129.89 3 7398
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 125.92 190 5147
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.15 82 21335
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.28 269 22190
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.38 239 22183
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.54 908 11742
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 129.11 830 11046
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 124.43 32 57329
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.31 360 11630
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.12 147 29907
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.39 62 17664
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 126.34 830 5961
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.89 203 22248
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 126.94 1942 6516
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.23 127.32 49 92638
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.36 252 56724
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.09 129.91 830 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.95 129.75 1102 10877
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.23 242 19655
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.44 6 24321
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.81 129.83 285 60922
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.34 130.33 49 10667
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 125.93 1696 5451
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.03 91 9768
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.61 59 37395
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.38 128.14 3349 59861
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 126.69 3349 3256
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.77 129.72 19 105533
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 125.39 52 29834
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 126.39 68 17730
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.15 830 10754
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.84 193 20268
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.96 82 26836
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 125.02 164 30332
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.67 1788 7365
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.97 125.55 203 17768
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.77 125.58 42 8179
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.27 318 20922
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.07 45 18495
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 126.48 1669 7598
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 125.05 383 27616
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.18 285 20430
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.95 141 11520
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.02 126.48 830 23252
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 127.08 1669 6371
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.15 246 22406
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.00 52 20100
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 125.59 101 120281
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 128.96 2765 11026
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.29 32 39006
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 125.08 1131 4864
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 125.09 830 21307
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.05 130.06 137 5993
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 126.72 2509 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.15 16 31738
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.46 124 11075
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.36 108 18013
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.24 318 23189
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 125.25 36 14796
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 129.57 1669 9715
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.05 85 12493
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.38 862 7599
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.30 42 16994
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.86 125.50 59 13556
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.83 830 17992
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.76 229 19660
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.25 285 21707
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 126.81 1187 12201
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 126.83 1053 6984
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 126.39 1669 8520
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.25 129.34 1669 7851
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.35 129.73 262 5446
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.91 830 22779
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.15 830 4776
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.35 301 11623
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.25 130.09 830 10761
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 129.56 104 6507
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 126.53 1794 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 126.91 1072 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.40 129.56 830 5513
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.30 129.22 2509 7342
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 125.06 1076 18476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.62 6 21938
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.22 141 21148
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.78 65 20719
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.01 126.40 3 28448
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 126.89 1899 16331
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 124.62 16 16085
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.59 29 22166
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.20 830 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.80 129.80 62 94069
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.81 129.78 22 95499
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.89 830 6875
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.47 6 53684
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.03 125.33 357 20454
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.62 9 36990
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 129.37 958 8046
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.33 126.42 1669 6645
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.56 846 3725
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 125.82 26 556148
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.45 72 17480
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.38 147 19103
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 125.87 118 11038
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 129.48 1860 10680
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.47 91 21307
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 129.25 1781 7067
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.74 129.57 830 10428
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.97 383 13070
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 126.80 990 7247
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.24 26 45755
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 125.15 383 22730
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.09 130.14 0 5520
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.30 314 42321
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.43 830 5403
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.89 994 7450
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 126.32 882 12069
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.75 130.20 170 9605
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.06 16 26063
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 125.86 85 17999
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.85 130.23 98 8791
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.33 129.84 1975 10759
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.44 3 48243
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.11 147 29907
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 129.59 364 10323
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.50 13 34278
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 125.38 108 48376
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.03 55 11531
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.19 830 20857
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.80 1669 4963
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 126.61 830 17125
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.62 219 15464
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.34 101 21419
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.95 830 26361
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.40 128.18 2509 157751
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.94 830 4731
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.91 265 12371
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 126.37 1669 7276
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 125.15 72 19853
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.52 3 28385
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 126.08 413 16168
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.61 29 35959
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 126.66 2509 7599
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.35 45 21043
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.47 130.11 830 9410
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.41 129.65 269 5332
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 125.79 32 501614
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.95 980 10212
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 129.52 830 6470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.17 236 22988
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.41 830 6330
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.07 101 14521
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 127.22 380 13805
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 125.35 45 36858
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 127.72 213 12838
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.91 130.10 830 12312
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.88 129.75 246 17455
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.89 129.76 314 12857
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.93 1669 6967
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.36 219 19624
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 129.49 1669 9315
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.80 1669 14045
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.90 129.76 393 12857
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 126.31 1669 7540
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 129.55 29 6342
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.71 85 76758
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.98 1033 15080
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 125.04 42 14036
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.81 1003 16015
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.79 830 18220
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 129.56 200 6723
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 129.58 85 6786
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.88 830 5183
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.77 125.57 42 8704
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.10 964 6797
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 127.65 32 275431
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 129.35 830 11561
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.37 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 126.55 921 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 127.59 1223 7748
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 127.52 3 133889
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.69 918 10076
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 126.76 830 5364
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.89 125.16 75 14676
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 126.57 2060 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 127.08 3349 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.99 128.96 2509 5950
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.22 62 18984
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 129.37 830 11563
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.77 125.47 137 12344
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.41 129.73 26 2695
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 129.20 39 11026
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 124.99 3 7522
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 126.36 1804 4798
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.07 124 21307
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.64 196 21929
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 125.84 55 193867
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 126.34 1669 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 125.96 1669 3356
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.76 121 20711
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 127.55 26 88312
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.88 1669 2980
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 127.55 19 132019
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.56 1230 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 126.57 1066 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.33 129.70 68 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 126.58 1889 7599
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 125.84 147 5155
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 129.95 830 10877
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 128.37 3349 3919
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.84 285 19651
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.31 129.97 1669 9511
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 127.78 2096 11465
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 128.76 1099 7782
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.20 127.02 1830 8573
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.80 129.72 55 91045
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.39 177 19053
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.93 126.12 1669 5014
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.30 129.55 830 5971
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 128.91 2706 11026
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 125.49 68 14122
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 124.94 52 19368
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.42 85 21345
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.87 203 19660
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 127.58 173 149949
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.71 272 19283
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 125.09 0 12704
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.84 36 17175
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.37 357 21760
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 125.84 1036 5484
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.99 129.93 22 10791
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.17 72 17816
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 125.79 59 540587
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.12 118 22032
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 129.45 357 11104
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.32 104 21901
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 127.63 1811 11068
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.08 45 16497
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.20 341 22132
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 126.19 1669 4172
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.31 129.63 262 5523
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 124.90 830 18187
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 125.30 170 19554
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.56 242 10183
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.93 129.47 830 11026
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.03 9 20864
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.70 101 26561
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 125.23 9 13510
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.65 91 12991
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.97 82 11525
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.53 52 36205
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.02 108 13387
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 125.10 3 14202
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 125.22 164 37571
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.39 377 23725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.89 321 19368
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 129.11 1722 11561
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.34 129.68 36 5513
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.02 125.15 19 12890
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.01 131 20525
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.77 830 4774
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.34 196 27131
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.49 19 16445
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.15 830 21156
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.63 130.22 272 9836
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.86 16 21467
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 125.20 246 21825
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.24 849 5956
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.77 164 19326
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.84 36 15261
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 125.02 9 11862
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.82 49 352067
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.45 3 52025
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.38 111 25618
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 124.90 111 15315
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.10 282 24058
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.11 298 23550
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.51 129.52 1669 7534
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.06 1669 4470
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.77 193 7693
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 129.40 830 11389
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.97 62 27070
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 124.88 3 18617
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 124.98 3 19754
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.73 830 4530
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.01 125.29 160 20860
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.24 177 19825
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 127.63 22 360920
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.49 16 20278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.73 126.95 1669 7282
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.25 129.62 295 6970
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.19 1220 7002
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.98 62 27583
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.26 127.36 13 58517
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 125.30 305 22935
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 125.30 9 19547
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.51 6 16118
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 129.64 22 5159
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.11 131 30030
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.38 45 31026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.21 129.55 288 7935
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 129.37 9 8210
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.46 101 21307
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.51 6 27797
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 125.13 187 21661
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 129.16 324 11026
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 126.58 1669 7599
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.47 68 18668
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.46 183 19053
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 125.07 114 26026
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.92 341 21248
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.76 183 20713
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 125.26 1246 5573
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.80 39 396288
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.30 885 4470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.32 278 19740
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.02 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.76 830 15562
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 125.57 49 83213
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.72 830 19575
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.97 75 27349
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.80 129.76 16 102028
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 126.58 830 15632
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.28 22 33568
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.30 383 23415
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.40 3 50528
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.16 45 28618
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 126.52 830 14929
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.97 314 22038
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.80 130.11 830 10877
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.43 130.57 387 8195
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.31 129.59 29 5590
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 125.78 65 548101
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.19 13 38461
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 125.29 367 21605
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 124.97 134 17726
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.25 131 19751
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.93 129.91 32 9368
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.93 129.73 318 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.74 129.75 3 77347
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.52 190 7117
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.45 129.36 1099 6905
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 128.36 2752 4270
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 125.16 879 4884
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.88 104 18391
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.08 75 18118
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.67 130.28 62 6830
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 126.53 830 13166
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.16 82 20991
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.03 125.34 154 20219
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.83 68 374137
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 129.43 2729 8184
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.17 125.77 173 126888
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 129.67 9 3388
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 128.33 3687 5479
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.65 126.70 1669 8484
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 126.55 1722 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.33 1669 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.85 364 16689
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.95 830 19485
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.36 9 37094
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 127.68 3 171110
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 125.69 830 4470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.85 125.57 160 18313
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.65 29 13082
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.83 958 3391
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.12 72 16153
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.05 118 19262
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.01 22 20377
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.69 126.92 1896 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 126.22 1200 7423
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.26 127.36 0 51368
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 126.58 862 9501
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 125.97 830 6901
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 125.71 68 28796
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.81 125.30 3 9121
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 125.19 912 4847
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.44 6 43450
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 124.96 22 19092
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.55 129.87 1190 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.54 129.84 1669 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.62 129.51 1236 7897
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 125.12 68 21734
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.58 129.89 1135 10728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.66 830 11170
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.63 126.47 1994 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 129.26 170 10364
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.37 128.16 2591 86564
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 125.87 1669 3725
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 127.28 2509 2621
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 127.02 2719 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 129.05 830 11026
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 126.02 2690 4940
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.50 125.75 889 4090
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 127.67 882 9910
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.20 206 21209
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.04 75 10523
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.87 125.55 42 18389
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.74 839 19570
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 126.91 1174 7450
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.37 108 53307
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.49 129.79 1217 10541
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.93 126.57 1817 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.44 3 52025
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.89 977 6754
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.66 65 27489
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.17 127.43 72 168574
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.08 126.90 1669 8151
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 126.93 1669 5727
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 126.63 951 14326
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.43 26 21170
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 125.34 111 24880
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 125.74 49 18582
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 125.29 32 40739
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 125.15 226 22095
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.19 249 36263
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.68 52 433059
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.00 19 2320
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 129.44 104 11118
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.29 129.85 1669 10817
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 129.40 951 11320
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.13 849 6986
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.03 126.15 1010 7329
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.40 126.75 1669 7452
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.27 150 11592
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 125.60 85 49198
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.75 36 194949
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 125.66 311 131602
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.35 127.40 2529 2682
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.99 125.20 49 19185
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.07 19 14281
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 125.29 16 28424
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.78 129.11 830 11026
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 125.61 39 30457
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 129.27 134 11623
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.66 29 111048
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.40 3 158622
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.35 1768 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.01 129.87 118 10877
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 125.75 45 242195
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.54 129.60 830 7848
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.88 16 20400
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.74 1669 8336
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.79 129.76 19 108392
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.18 91 36295
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 125.24 32 46294
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 125.22 42 46333
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.05 830 18115
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 127.62 65 368814
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 128.98 3349 11026
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.47 130.45 183 10729
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 129.51 1669 9445
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.73 232 21775
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 125.75 75 476243
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.68 130.17 357 10809
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 129.59 1669 9908
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.82 9 20711
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.09 72 14194
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 126.64 1066 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.22 130.17 104 10785
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 124.73 324 9793
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 125.15 216 21643
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.74 65 447801
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 125.79 6 559614
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 129.52 308 7511
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.31 830 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.78 137 19279
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 125.34 265 27789
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.36 91 27261
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.37 150 19147
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.37 45 20255
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.32 85 42949
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.87 125.48 3 11332
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 125.37 236 26552
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 126.40 2066 7599
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 125.72 114 20149
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.48 125.13 374 24998
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 129.12 2509 11622
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 125.10 121 21307
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.39 875 11502
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 126.40 1893 6394
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.42 129.65 269 4950
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.42 167 21338
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.59 111 138851
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 126.74 2509 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 127.30 4189 7450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.96 52 26991
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.40 68 127198
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.25 1194 3997
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.31 830 4470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 125.31 305 21736
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 125.23 246 21809
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.34 830 24132
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.23 126.59 866 7475
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.14 55 21365
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.58 130.25 830 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.46 42 11130
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 129.19 45 110465
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 124.96 137 18723
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.92 125.60 108 17869
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.17 130.27 190 13642
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.48 39 10972
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 129.65 9 4079
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 125.38 347 46222
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.32 125.18 160 22601
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.19 125.18 173 20592
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 128.17 4189 2384
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.56 129.65 0 4767
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 124.65 160 11624
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.13 830 6881
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 125.65 39 46905
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 129.15 1837 11622
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.22 129.31 1794 7320
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.43 36 54179
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 125.73 59 21538
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.74 129.97 1669 19611
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.99 125.68 0 48158
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 125.48 13 45332
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 125.72 95 19368
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.32 125.16 213 22878
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 129.02 2706 11130
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 129.47 278 10742
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 129.32 1788 7330
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 124.87 59 17585
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 125.23 830 23970
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 127.38 1036 21304
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 125.27 269 27046
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 126.56 830 12286
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.46 129.60 196 6391
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.79 129.65 118 19275
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.46 126.87 1102 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.52 126.76 2509 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.89 3362 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 126.57 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 126.75 2509 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 129.04 1184 11026
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 128.37 3635 2756
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 128.56 2509 7308
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 128.46 2509 6036
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 128.13 1669 5811
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.91 830 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 129.07 830 11026
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 128.86 29 10472
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.61 130.18 269 10176
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 129.51 295 7773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.93 830 4489
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.69 1669 8341
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.31 324 18071
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 129.41 830 11274
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 129.44 3 7055
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 125.17 367 4424
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.50 16 19114
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 125.71 1112 4915
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.62 126.83 1958 7450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.63 91 21915
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.01 126.51 295 51103
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 125.31 72 42267
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 125.75 45 293258
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 125.07 16 22282
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.87 125.63 0 11136
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.05 49 21244
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.16 129.54 2509 10136
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 128.11 4242 2350
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 125.29 141 34563
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.68 129.71 0 27217
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.24 173 44738
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.84 22 22433
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 124.73 108 14408
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 124.59 213 20269
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 125.28 1190 4590
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 125.94 1669 4108
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 125.05 252 19838
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.05 125.34 62 19865
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.10 130.07 6 9524
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.73 129.84 984 20180
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.85 129.77 830 43457
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.65 104 21938
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.79 129.94 830 20513
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.83 129.76 29 73922
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 126.11 830 6873
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 125.98 2509 5329
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.16 85 35284
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 126.65 2509 5811
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.43 3 109428
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.33 129.32 1784 6105
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.65 52 6524
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 128.17 4311 2373
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.77 39 458945
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.59 1669 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.40 126.86 2509 7450
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.88 121 212494
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.45 78 19303
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 126.63 1148 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 129.11 830 11054
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.21 997 7594
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 129.11 2526 10619
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.50 127.86 5029 2521
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.93 129.71 164 10877
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 126.47 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.61 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 125.83 830 4937
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.82 101 20676
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.29 141 21934
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 125.33 259 19775
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.41 13 21492
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 125.36 347 52228
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 125.36 200 43536
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.48 91 43173
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.38 126.93 1062 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 125.82 1669 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 125.95 1669 3725
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.76 1669 3672
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 128.35 101 30704
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.85 830 14346
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 125.14 108 34265
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.13 101 33185
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.15 39 35046
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.47 127.22 32 29927
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.58 898 9376
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 126.81 830 5364
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.41 65 18267
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.22 111 41032
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.48 131 23028
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 125.33 36 19393
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.18 52 19497
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 129.43 367 11197
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.47 65 120911
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.28 879 4470
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.87 125.38 0 13090
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 125.12 311 21307
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 124.70 3 6039
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.73 129.81 980 16952
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.43 875 11271
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 127.66 6 223166
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 127.23 1669 15019
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.73 129.58 830 10443
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.74 127.00 1669 6852
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.77 129.64 331 16447
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 125.17 1085 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.61 6 37395
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 124.66 370 20165
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 125.31 22 19433
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.38 49 28300
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.35 288 19347
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.32 413 11635
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.45 830 11139
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 129.28 196 11551
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 129.17 1784 11622
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 126.68 1879 6133
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 129.22 1154 11622
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.92 262 25959
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.82 62 396237
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.56 130.22 1062 9121
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.10 1118 11202
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 129.12 282 11026
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.93 242 14393
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.27 127.35 6 57018
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 127.19 2509 4023
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.99 125.35 387 21190
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.77 129.56 830 10876
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 125.30 72 19847
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 124.82 144 6420
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.84 68 9347
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.36 377 22900
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.96 129.96 49 8384
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 129.58 1669 9057
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 125.28 830 37848
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.18 898 11383
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.29 125.44 885 4304
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 124.95 357 11546
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.14 830 11268
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.31 157 161580
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.91 129.96 0 3848
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.27 129.56 1902 10851
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 129.05 912 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 129.39 830 11313
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 125.85 65 402354
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 125.38 259 21872
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 125.91 1669 3899
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 125.13 39 21338
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 125.13 82 18155
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.00 32 12405
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 124.82 160 16622
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.32 129.31 1751 6407
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.41 180 21723
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 126.52 1669 7594
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.39 137 29156
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.05 830 4478
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.45 134 22680
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.37 101 19147
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 126.50 410 11412
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 125.35 82 19250
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 129.56 400 11005
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 125.11 173 21538
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.75 1669 3116
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.28 377 21605
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 128.32 3746 3725
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 128.38 3631 3723
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 128.30 3513 3798
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 128.37 3645 4296
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.42 128.40 4189 4574
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 128.22 3349 161697
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.38 128.37 2828 7564
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.33 128.17 2509 19166
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.32 128.38 3503 9993
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.28 128.20 4189 18828
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.90 129.89 3 8375
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.69 129.70 150 32916
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.42 128.26 2706 108939
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 127.74 1669 10036
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 127.55 1033 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 127.66 1246 11459
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 127.75 1669 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 127.74 1827 11434
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 127.55 2805 17769
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 127.57 2614 16187
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 127.57 1725 12945
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 127.55 2509 17593
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 127.52 1223 19364
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.34 216 23181
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 125.31 357 27743
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.39 249 21712
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 125.39 196 43043
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.31 85 29932
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.32 150 43154
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 125.31 406 42738
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 128.12 2585 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 127.86 1669 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 128.09 2509 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 127.76 1961 11343
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 128.08 830 9975
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.96 357 19301
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.99 830 19106
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.90 830 19668
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.88 206 19667
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.91 318 19663
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.82 354 19668
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.07 130.03 167 9254
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.08 130.01 157 10710
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.10 130.03 213 10635
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 130.09 29 10389
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 130.10 252 9765
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.11 130.16 3 6729
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 130.14 72 8987
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.36 380 4604
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 130.05 29 10707
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 130.07 52 10670
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.15 130.09 124 10875
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.19 130.10 255 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.21 130.18 226 10657
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.28 3 162211
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 130.22 830 26664
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.21 390 7957
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.21 130.20 196 9848
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.20 130.24 3 60515
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.04 830 4484
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.01 830 10687
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 130.09 305 10877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.66 226 21915
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.35 130.09 1085 9129
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.36 130.17 1023 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.37 130.02 1230 9200
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.38 130.05 830 9147
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.48 3 39436
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.49 111 32145
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.45 130.17 830 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.44 130.09 830 9292
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.46 130.02 889 10402
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.94 830 19619
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.94 413 19162
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.48 130.23 830 9089
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.91 406 19609
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.92 830 16511
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.89 948 13398
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.81 830 15476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.80 830 18414
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.33 130.34 29 10711
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.69 964 15932
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.65 830 9205
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.65 413 8291
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.45 130.40 830 10275
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.27 1112 4585
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.23 830 4470
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.33 130.57 19 7720
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.33 130.52 82 5836
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.21 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 124.57 124 22714
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.50 130.02 830 10944
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.75 935 8523
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.71 830 10974
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.58 130.14 830 10665
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.59 130.15 830 10585
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.34 1669 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.61 130.04 830 10923
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.24 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.30 1000 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.27 1079 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.60 130.22 830 9374
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.65 130.14 331 10899
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.64 130.17 236 10607
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.69 130.22 180 9704
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.70 130.21 341 10438
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.73 130.21 111 9423
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.36 977 16926
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 126.39 830 16725
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.38 971 13182
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.76 130.18 170 10845
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 126.36 830 11330
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.08 126.37 853 11326
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 126.44 830 11336
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.54 130.27 830 9089
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 126.45 830 11321
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 126.47 830 11336
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.54 130.40 55 8485
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 126.49 830 11333
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 126.44 830 11355
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.18 869 4470
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.58 130.41 29 6221
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.07 990 8234
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.52 130.51 22 9111
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.65 130.31 150 7245
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.66 130.29 246 6826
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.68 130.28 314 6444
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.81 130.17 173 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.80 130.13 383 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.84 130.17 249 10860
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.94 130.04 328 16986
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.96 130.06 830 14368
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.95 130.05 321 14600
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.58 1669 3739
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 125.56 1066 3727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.19 830 9727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.22 1072 7534
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.09 1085 13223
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.35 830 11494
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.38 964 11324
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 126.40 1669 11341
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.26 1669 4999
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.43 125.29 1906 4441
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 126.39 1253 11833
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.46 1669 10090
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.43 980 12473
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.49 1669 8869
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.39 125.02 830 18476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 125.08 830 12084
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.04 129.18 2509 7450
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.25 126.35 839 19697
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.34 830 17572
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.22 126.38 830 17482
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.21 126.41 1076 13992
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.25 126.42 1683 13696
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.00 129.46 2824 7454
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.17 129.39 2509 7510
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.17 129.34 2509 7329
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 129.31 2509 7331
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.33 125.75 1669 3329
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.55 1669 11109
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 129.33 1807 7328
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.57 918 10107
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.96 1125 3124
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 126.56 1125 10063
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.39 125.94 1135 3131
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 126.63 1994 8420
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 129.70 974 10877
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.52 1781 8703
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 125.92 1669 3725
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.59 1870 7745
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 129.74 1732 10876
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 125.90 1817 3725
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.62 1128 7940
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.21 126.64 938 8054
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.66 1066 8331
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.04 129.84 830 10877
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.63 1669 8044
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.67 898 8334
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.69 1669 8344
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.01 129.97 6 9398
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.20 126.75 1669 8336
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 125.93 1758 3725
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 126.00 1935 3725
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 125.89 1669 3988
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 125.97 1669 4654
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.24 126.66 1669 8020
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.09 129.80 830 10877
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 125.74 830 4359
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.10 129.80 1108 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 129.81 1669 10877
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 125.97 2509 5511
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 125.98 2509 5448
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.72 1079 4510
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 125.73 1210 4775
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.83 948 8344
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 125.98 1916 5240
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 125.90 2017 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 125.89 1669 5513
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.81 1026 8344
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.39 129.51 1072 9039
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 125.79 1706 5367
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 126.79 1669 8344
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 125.72 1056 5077
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 125.65 830 3530
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.81 1669 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 126.89 849 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.90 1669 8341
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.38 129.63 1669 10627
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 126.94 1669 8344
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.41 129.64 830 10008
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 126.98 2650 7951
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 127.00 1669 8264
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.70 830 9439
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.97 1669 8095
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.96 2575 7413
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.93 1669 6967
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.28 129.79 1725 10840
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.32 129.79 1079 10784
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.34 129.99 1715 9181
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.41 129.93 1669 10623
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.05 126.86 912 6748
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.96 918 10464
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.44 129.97 1669 10732
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.40 129.82 1669 10746
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 126.67 1811 7905
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.87 1046 10743
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 126.68 1984 6595
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.44 129.83 980 10735
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.48 129.75 1223 9170
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.69 1669 5416
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 126.67 935 6062
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.49 129.84 1151 10728
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 126.75 1128 6003
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.77 830 5702
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.51 129.90 915 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.52 129.89 843 10728
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 126.78 1197 6972
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.78 1174 5369
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.55 129.89 1066 10728
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.08 126.83 875 7227
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 126.85 967 7058
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.57 129.82 1669 10721
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.63 129.76 1017 8663
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.71 129.96 1253 18440
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.79 129.96 1030 19133
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.78 129.95 1030 19857
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.88 129.95 994 20366
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.91 129.98 830 19669
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.94 129.97 393 18397
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.95 129.97 262 17845
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.97 129.95 236 15461
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.98 129.91 393 17685
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 127.25 2509 6153
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 127.27 843 34580
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 127.19 1981 4121
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.16 1151 7503
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 126.13 1135 7164
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.03 126.12 830 6969
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.23 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.24 2509 7452
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.41 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.28 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.28 1171 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 126.36 1036 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.35 889 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.47 958 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 126.49 1158 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.50 1243 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.42 849 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.38 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 126.39 1069 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.38 902 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.35 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.36 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.33 853 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.34 1030 7598
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.35 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.16 126.36 849 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.12 126.46 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.48 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.47 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 126.37 1669 7599
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 127.46 226 19744
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 127.45 324 20334
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.16 126.38 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.17 126.38 1138 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.17 126.40 1200 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.21 126.36 997 7428
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.21 126.49 1184 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 126.42 1010 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 126.46 1059 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 126.45 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 126.48 1669 7594
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.34 126.50 1669 7013
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 126.51 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 126.56 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.58 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.57 1860 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.64 1683 7599
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 127.06 1118 4377
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.73 1755 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.72 1778 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 126.64 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.65 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.68 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.74 2070 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.55 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.12 126.60 1699 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.62 1955 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 126.64 1174 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 126.64 1761 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.51 2043 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 126.58 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 126.50 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 126.50 1204 7598
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.24 126.54 1669 7591
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 127.48 830 21765
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.46 127.19 98 30656
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.45 127.19 98 31821
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 126.90 3349 7599
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 127.42 830 23528
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 126.91 2716 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.94 2693 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.12 126.95 2647 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.95 2604 7599
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 127.34 1131 15131
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.89 2801 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 127.02 3349 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.16 126.97 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.17 126.95 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.17 126.99 2680 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.12 126.78 1984 7599
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 127.03 915 4661
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.78 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.81 2582 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 126.92 2509 7599
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.38 127.12 1177 26957
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.37 127.00 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.48 127.17 68 29548
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 127.48 971 23747
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 127.17 1669 4218
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.50 126.98 830 10127
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.26 126.83 1669 7890
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.29 126.81 1669 7627
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 127.10 2509 4591
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 127.04 885 5204
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.34 126.82 1669 7449
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.35 126.85 2509 7450
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 127.06 1669 5583
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 127.08 2509 5662
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.35 126.79 1804 7433
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.35 126.75 2040 7370
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 127.00 1669 5278
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 127.01 931 5475
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.36 126.89 1669 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.41 126.84 2509 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.24 126.93 2509 7591
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 126.93 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 127.12 3480 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 127.02 2509 7599
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.84 2509 12477
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.87 2509 10142
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.83 1669 12078
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.83 1154 10521
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 125.80 13 545248
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.08 125.81 52 512029
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.42 126.62 866 7180
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.27 126.58 1850 7558
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 126.66 2509 7569
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.27 126.62 1833 7569
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.43 126.65 1145 7286
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.33 126.58 1669 7479
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.41 126.53 830 10730
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.35 126.61 1938 7468
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.43 126.58 1210 6580
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.44 126.65 1220 7281
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.35 126.65 1669 7465
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.44 126.60 1669 6772
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 126.83 1669 7554
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 126.89 830 7359
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.49 126.55 1669 5839
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.36 126.67 1755 7461
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.38 126.64 1669 7455
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.41 126.71 1669 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.44 126.69 1190 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 126.70 1715 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.46 126.74 1696 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 126.64 1171 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 126.75 1669 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 126.74 1669 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 126.73 2030 7450
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.26 126.35 830 19770
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.61 126.61 1781 7876
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.66 126.62 1223 10039
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 126.84 830 8692
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.71 126.77 935 7232
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.30 126.43 367 14533
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 126.78 1909 7452
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 126.83 1669 7454
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 126.83 1893 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 126.79 1669 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 126.76 1938 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 126.78 2509 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.62 126.96 2509 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.68 126.86 1669 7438
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.70 127.07 1669 6482
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.72 127.04 1164 6565
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.50 126.48 1076 16137
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.79 126.91 1669 6507
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.79 126.91 1669 6507
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.75 126.87 1158 6880
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.75 126.86 1036 6808
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.41 127.04 2509 3870
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.45 126.31 830 35837
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.46 127.14 2509 2682
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.46 126.30 830 32719
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.59 127.17 1669 1866
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.60 127.11 1669 5008
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.62 127.11 1669 5542
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.64 127.10 1669 6218
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 127.33 95 22063
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 128.76 5029 9642
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 127.67 291 64557
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 128.82 4189 10999
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 126.45 915 11355
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 126.57 938 11121
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 126.62 1669 9572
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 126.60 1040 10675
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 126.59 1669 10904
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 127.59 387 125599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 127.64 830 92478
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.57 16 167742
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 126.30 331 22500
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 126.34 131 21344
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 126.37 141 21666
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.07 126.38 3 21699
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.01 126.36 406 30367
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.36 278 18139
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 126.38 52 17693
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 126.39 49 17269
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 126.34 400 17709
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 126.33 226 17873
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 126.38 160 18176
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 126.40 239 18464
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.07 126.41 127 19318
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 126.41 127 21054
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 126.44 164 20638
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.03 126.47 830 20591
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 126.51 830 16342
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.97 128.99 3444 8062
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.94 128.93 3349 7323
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.58 347 14575
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.99 129.31 3349 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.00 129.31 3349 7450
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.76 129.47 1669 8543
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 126.49 275 15248
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 126.49 223 15285
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 126.51 830 14979
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 126.55 387 14705
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 126.38 209 22215
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 126.47 88 18543
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 126.50 206 16588
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 126.58 406 15567
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 126.53 239 14855
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 126.53 413 14751
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 126.51 282 15294
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 126.58 830 14922
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.91 128.97 3349 10507
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 126.31 830 21638
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 126.49 255 22337
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 126.48 298 22350
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 126.44 285 22350
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 126.49 203 21551
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 126.49 164 18341
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 126.53 308 20826
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 126.55 830 19221
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 126.50 190 22142
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 126.54 830 19155
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.59 128.84 4189 2682
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 126.58 269 16017
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 126.55 285 14860
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 126.58 275 15793
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 129.23 2896 8748
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 129.25 3349 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 129.34 1669 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 129.34 1190 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.23 3349 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.27 129.21 2588 7927
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.29 129.25 2509 7604
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.36 129.20 3612 5697
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 129.31 1669 8765
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 129.38 1007 10452
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 129.36 1167 8230
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 129.41 1040 8554
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 129.45 853 9307
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 129.72 3 6179
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 129.43 1669 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.17 129.48 830 8046
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 128.23 32 74530
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 129.44 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.21 129.38 898 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 129.43 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 129.50 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.24 129.47 314 7974
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.44 129.25 2509 7028
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 129.39 2509 5921
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.37 129.29 2693 5691
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.35 129.30 2509 5718
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.29 2805 8040
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 129.37 1066 7845
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 128.29 193 27634
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 128.40 65 29750
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 128.41 830 28745
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 126.31 830 18126
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 126.33 830 17167
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 126.31 830 16752
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.40 129.40 2004 5513
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.36 830 16280
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 126.34 830 14539
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 128.46 830 29666
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 126.37 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.33 830 11349
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.30 830 11433
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 126.32 830 11412
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 126.35 830 11359
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 128.56 78 26796
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 126.33 1036 11915
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.30 830 12023
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.31 830 12042
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.36 1167 12026
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.34 830 12016
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.35 830 12017
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 126.30 918 12069
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 126.31 830 13319
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 126.32 830 24082
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 126.35 951 25484
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 126.41 830 18276
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 126.40 1190 14996
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 126.48 1669 11900
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 129.55 164 6701
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.50 129.45 1669 7282
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.51 129.44 1837 7500
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.52 129.41 2509 7871
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.50 129.38 2509 7456
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 129.44 1702 7095
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 129.37 3602 7136
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 126.42 1089 11742
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 126.37 1217 11765
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.48 830 11345
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.37 997 11509
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.51 129.23 3664 6569
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.43 830 11325
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.45 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.38 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 126.43 830 11324
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 128.83 5029 2682
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 126.44 360 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 126.39 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 126.47 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.42 393 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.42 1056 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 126.45 396 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 126.41 830 11361
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 126.43 830 12526
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 126.46 830 13271
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 126.48 334 14046
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 128.71 3 12782
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 126.35 967 14665
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 126.43 830 16103
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.40 393 16056
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.46 830 16664
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 126.45 370 18730
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 126.48 282 19091
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 126.43 383 19137
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 128.84 13 10144
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 126.38 866 18157
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 126.46 830 21502
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 128.86 95 10044
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 126.51 305 17147
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 126.58 830 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 126.55 275 17298
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 126.58 291 17443
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 126.52 236 19973
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 126.51 141 20020
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 126.48 213 22137
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 126.52 278 20627
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 126.58 367 18264
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 128.83 3 10622
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 129.06 0 5317
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.30 129.64 108 5722
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 126.51 282 16353
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 126.59 830 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 126.54 830 16453
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 126.54 830 14248
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.64 967 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 126.69 2509 16010
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 126.62 830 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 126.65 856 16916
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 126.67 872 14282
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 126.51 830 12129
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.69 830 13798
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 126.53 830 11837
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.49 416 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.69 830 14106
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 126.63 898 14077
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 126.51 830 11492
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.54 830 11908
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.63 846 14075
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.50 830 11334
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.54 830 11879
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.58 830 12857
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.49 830 11431
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.54 830 11791
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.69 830 13221
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.59 830 12724
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.53 1154 11658
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 126.64 830 11525
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 126.59 1669 10562
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.49 1174 11759
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 126.50 1669 11483
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 126.55 1669 9341
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.54 839 10281
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.53 1102 10885
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.68 830 8954
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.59 1735 9213
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 126.62 1669 8402
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 128.07 1669 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 128.06 830 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 128.19 830 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.29 128.10 1669 5811
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 126.52 830 8337
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 126.52 1125 10809
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 126.54 334 7607
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 126.56 830 6788
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 126.58 1040 5784
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 126.56 869 6402
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.29 128.29 879 5811
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 126.49 1847 10510
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 126.53 1043 9705
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.57 1079 8117
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 126.58 1669 7972
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 128.44 1669 25753
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 126.70 1669 5432
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 126.73 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 126.74 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 126.63 1207 8872
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.63 1669 8511
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 126.63 1669 7714
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.70 1669 6238
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.76 1102 5364
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 128.32 908 5811
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.73 830 5369
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 126.70 889 6173
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.75 1669 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 126.77 830 5364
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 128.32 1669 5835
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 126.77 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 126.78 1669 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 126.83 958 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 126.82 1053 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.96 126.82 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.83 872 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.78 830 5364
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 128.50 1669 7660
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 128.51 1732 7076
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 128.53 1669 8473
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 128.53 1122 8885
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 126.88 2509 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.95 126.88 1030 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.87 1062 5364
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 126.96 1164 5539
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 126.95 1669 5563
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 126.88 1827 5370
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 126.86 1669 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 126.84 918 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 126.83 1778 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 126.73 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 126.70 830 5457
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 126.63 830 6764
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.73 830 10256
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.72 830 12944
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.75 1669 10498
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 126.74 830 11312
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 126.79 1669 9997
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.80 921 13556
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.85 1059 9684
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 126.83 2509 7426
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 126.95 1669 5660
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.72 830 14050
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.76 830 14047
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.73 830 14053
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.70 830 14052
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.71 830 14063
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.77 830 14063
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.73 830 14063
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.78 1249 13974
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.76 1896 14096
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.70 1669 14093
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 126.76 2001 13258
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 126.70 859 13700
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 127.27 6 28459
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 127.30 295 22066
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 127.35 393 12686
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 127.32 830 15134
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 127.20 6 19979
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 127.20 6 19163
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 128.10 4235 2384
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 128.42 2509 6149
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 128.46 3349 6660
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 127.16 830 8281
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 128.31 2559 4957
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 128.28 1814 3638
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 128.25 2509 2624
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 128.53 2509 7238
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 127.06 400 16183
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.55 127.03 862 12701
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 127.09 127 10837
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 127.02 1669 7491
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 127.10 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 127.14 1669 12118
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.51 126.95 830 7563
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 126.99 1030 9969
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.56 126.93 2509 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 126.90 1046 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 126.77 1735 7252
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 126.77 1692 7207
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.55 126.88 974 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 126.75 2080 6709
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 126.76 1669 6759
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.56 126.82 1030 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 126.89 1167 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 126.93 2040 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 126.98 2001 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 126.93 2549 7450
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 128.21 4189 2129
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 126.84 830 7435
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 126.79 1131 7133
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 126.99 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.95 1669 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.88 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 126.94 1669 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 126.85 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 126.92 1856 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 126.84 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 126.83 1669 5725
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 126.83 1128 5322
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 126.83 1669 6137
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 126.85 1761 8216
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 126.86 1669 6442
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 126.69 2509 6195
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 126.69 2509 6016
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.69 65 23577
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.66 187 20742
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.69 173 15797
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.67 134 25573
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.56 126.71 1728 6178
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.56 126.73 1820 6508
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 126.69 2070 5880
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 126.71 1925 6102
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 126.74 1669 6613
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 126.74 1669 6264
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.51 126.66 1758 6425
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.32 129.96 1919 9512
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 126.65 1669 5811
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 126.68 1669 5832
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 126.65 1669 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 126.73 1669 6112
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.51 331 20444
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.36 91 31616
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 128.99 980 11042
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 129.02 830 16182
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.37 62 27939
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 128.13 4189 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 128.27 3631 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 128.33 4189 2383
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 128.33 4189 2207
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.19 6 26376
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 125.04 830 11930
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 129.14 3 6136
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 128.36 3733 2202
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.78 128.63 2841 7301
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 128.64 3349 7301
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 126.12 954 17850
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 128.59 1899 7302
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 128.78 2742 9223
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 126.36 2509 10050
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 126.36 1952 11090
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 126.38 1669 8439
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 126.27 2509 17821
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 126.43 1669 4476
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 126.48 1227 2561
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 126.35 830 15480
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 128.96 1850 11031
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 126.28 1712 17774
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 128.78 2641 10101
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 128.96 3349 11026
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 126.38 915 13480
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 126.46 830 5811
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 126.57 2070 3743
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 126.60 1017 2235
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 126.55 1204 2352
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 126.71 2043 2803
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 126.72 2509 2801
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.91 129.71 830 10877
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 126.82 830 7581
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.86 129.82 830 22266
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.90 129.50 1669 10830
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 129.41 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 129.22 39 15187
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 129.18 29 111961
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 128.84 3438 11026
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 128.83 2509 10975
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 128.84 1669 11026
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 128.92 3 6855
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.44 128.92 6 7640
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.40 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.68 830 14054
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 125.89 187 11257
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.93 328 4336
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 126.62 830 16883
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.89 830 9067
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.71 931 12869
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 126.75 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 126.67 1669 16096
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 126.70 971 5535
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 125.84 118 17564
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 126.33 895 16377
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 126.43 830 18371
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.70 830 13290
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 125.83 830 445900
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.39 416 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.65 830 13968
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 125.80 242 322347
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 126.40 830 17343
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 126.68 1190 13848
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.17 126.96 1669 8081
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.60 830 14782
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 125.92 360 3936
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 126.55 278 17107
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 126.31 830 16708
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.47 830 11386
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.66 830 13074
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.34 830 11395
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.33 830 11989
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.82 129.76 16 86567
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.89 129.74 137 13742
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.86 129.74 269 37907
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.92 129.88 190 9650
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.90 129.72 209 10949
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.99 129.77 980 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.98 129.85 830 10877
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 128.82 36 10546
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 128.82 9 10810
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.50 128.90 830 34103
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.37 129.08 4189 5513
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 129.16 3608 5584
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 129.28 3743 7666
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 128.29 830 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 128.24 830 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 128.38 2683 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 128.14 1079 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.29 128.15 830 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 128.20 830 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 128.23 830 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 128.33 1164 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 128.19 1669 4085
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.50 129.05 216 8836
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 129.01 830 11047
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 129.01 1669 11040
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 129.03 1932 11034
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 129.01 1669 11036
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 129.15 288 8968
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 129.12 830 11008
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 129.08 1184 11037
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 129.18 59 111141
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 129.33 173 9715
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 129.42 288 9516
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 129.48 830 11029
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.40 830 11428
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 129.34 830 11520
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.51 128.49 1896 6161
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 128.45 3349 6561
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 128.42 2509 6676
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 128.40 2680 7002
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 128.44 2906 6974
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 128.51 3349 7056
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 128.60 1843 7434
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.27 129.37 1138 7697
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.35 129.46 1181 5517
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 129.30 3349 6944
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 129.43 1669 7325
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 126.26 344 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.44 127.02 830 11061
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 128.14 3 54529
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.03 128.85 2742 11026
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.20 157 38772
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.00 9 6089
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.21 126.35 859 7118
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.25 967 6737
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.93 129.43 3585 8931
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 124.91 22 16997
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 124.98 26 27970
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.95 49 26598
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.08 26 29545
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 125.67 6 26103
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 125.67 6 26103
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.67 9 26459
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.67 9 27286
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.67 9 27286
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.66 9 28355
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 125.69 6 55028
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 125.68 6 38317
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.70 16 30423
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.71 16 30423
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.70 26 31038
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 125.72 16 44056
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.71 13 29678
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.69 9 31640
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 125.69 13 32735
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.68 29 33200
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.66 124 35977
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.67 42 35238
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.66 104 35977
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.70 88 32556
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.69 29 32556
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.68 29 34879
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.67 29 35633
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.67 72 35564
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.66 85 35967
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.65 104 36301
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.65 150 36332
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.64 137 36332
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.67 98 35564
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.66 144 35363
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.65 62 35001
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 125.62 108 33275
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.62 95 32591
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.61 95 32899
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.61 42 32899
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.61 42 33220
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.63 170 34827
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.64 144 34827
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.65 111 35602
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.64 111 35772
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.64 124 35492
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.62 82 33913
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.62 101 34223
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.63 141 34861
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.63 141 35158
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.63 164 35158
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.65 150 36214
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.64 108 36332
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.59 72 30628
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 125.59 22 31509
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.59 26 31208
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 125.60 22 31858
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.58 45 31544
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.60 16 33459
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 125.60 19 33060
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 125.61 42 33689
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.57 9 31838
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.57 6 31162
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.58 9 32852
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.58 9 32221
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.59 9 32831
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.62 59 35073
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 125.63 177 35706
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 125.60 32 33848
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.61 85 34484
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.61 85 34509
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.62 62 34962
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.61 16 34451
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.59 13 33330
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.62 62 35073
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.63 62 35410
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.64 29 35841
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.65 9 36220
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.65 9 36110
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.64 19 36110
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.66 6 35852
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.65 26 35852
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.62 49 34801
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.58 9 32353
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.57 9 31909
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.57 9 31909
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.56 9 31474
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 125.56 9 31558
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 125.56 6 31558
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 125.68 26 33531
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 125.56 29 29084
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 127.83 1669 11473
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.32 128.38 3503 11004
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.35 128.10 3349 3864
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.24 128.35 3349 8515
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 128.32 3425 5892
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 126.67 1978 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 126.65 1669 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.46 126.66 1174 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.46 126.68 1148 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.49 126.70 1669 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 126.77 1751 7455
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.38 126.79 1761 7454
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.36 126.84 1669 7465
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 126.82 1669 7455
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.28 126.64 1709 7546
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.35 126.61 1181 7468
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 126.62 1669 7455
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 126.88 1669 7455
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 126.89 1706 7455
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 126.92 1761 7454
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.48 127.09 1971 2693
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.41 127.06 2509 3419
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.26 126.90 1870 7569
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 126.01 1669 3137
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.11 830 7039
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.19 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.17 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 126.24 830 7597
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 126.26 830 7144
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 126.28 830 5730
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 126.25 830 7597
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.28 830 7318
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 126.25 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.22 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 126.24 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 126.22 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.26 830 7541
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 126.14 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 126.14 830 9123
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.20 396 7603
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 126.20 928 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.28 1669 7601
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 126.18 905 13736
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 126.13 830 15799
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 126.13 830 14442
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 126.15 380 12584
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.11 830 15198
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.12 830 13813
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 126.11 830 13938
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.11 830 11898
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 126.07 830 18221
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.10 830 16028
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.10 830 15323
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 126.04 964 15730
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 126.04 1033 9930
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 126.06 846 12674
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 126.06 830 12701
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 126.07 830 13453
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 126.09 830 12664
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.09 830 13382
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.10 830 14046
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 126.10 351 14729
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.11 830 12600
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.06 830 17599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.05 830 17599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.04 830 17684
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.05 830 18721
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.06 830 18721
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 126.03 1138 11740
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.04 830 17719
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.02 830 19068
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.12 354 13171
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.84 130.22 78 9264
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.27 130.60 0 3725
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.34 130.57 16 8180
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 130.59 118 7673
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 125.84 32 512576
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 125.84 830 588611
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.02 125.12 36 8756
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 125.65 370 3817
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 125.64 341 4029
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 125.66 830 4150
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 125.74 830 5104
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 125.74 830 5433
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 125.72 1227 5356
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 125.83 1210 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 125.81 1049 5384
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 125.85 1669 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 125.91 1020 5534
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 125.78 1669 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 125.84 1669 5120
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 125.71 1669 5055
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 125.71 1669 5203
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 125.97 830 5271
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 125.81 830 4954
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 125.81 1699 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.78 125.79 1669 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 125.84 830 5120
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 125.83 830 4584
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 128.04 1669 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 128.07 2929 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 128.09 2670 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 127.90 1984 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 128.05 2509 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 128.00 1669 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 128.07 2509 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 128.09 2690 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 128.07 2509 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 128.27 45 9204
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 128.12 1669 11367
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 128.23 830 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 128.27 36 11390
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 128.27 830 11027
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 128.17 2795 11473
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 127.28 52 21524
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 127.43 55 22013
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 127.30 6 28367
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 127.22 36 26196
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 127.22 82 20183
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 127.62 209 35878
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.14 278 25967
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 125.80 416 236078
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 125.77 173 89973
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 125.78 141 318387
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 125.80 242 322742
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 125.76 62 461480
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 125.76 62 417612
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 125.78 26 523722
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 125.76 42 559555
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 125.80 285 369837
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 125.77 65 351351
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 125.77 101 376985
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.81 49 559816
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 125.75 39 476243
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.62 1161 7599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 125.75 154 6815
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 125.51 9 26523
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.41 68 26124
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.41 6 22820
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 125.60 52 26378
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 125.61 98 26616
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.63 249 30135
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.54 22 27116
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 128.86 3349 11026
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 128.97 1860 11028
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 128.83 1669 9960
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 128.99 1679 11032
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 128.89 1860 10806
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.57 128.78 1669 7343
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 128.74 1236 7572
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 128.78 830 7876
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 128.99 1669 11036
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 128.91 1669 18414
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 128.82 830 7739
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 128.79 830 8106
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 128.92 1873 11026
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 128.99 242 96632
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 128.70 2509 7596
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 128.80 2509 9869
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 128.92 1669 33773
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 128.88 928 15410
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 128.85 1151 10891
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 128.97 830 19192
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.51 128.78 830 8732
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.51 128.79 830 8747
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 128.82 921 9300
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 128.95 830 53637
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 128.99 2680 11027
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 128.77 830 7801
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 126.44 1669 3527
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 127.18 1669 13422
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 127.51 380 17892
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 127.56 1669 16514
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 127.55 1669 16883
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 127.54 1669 17909
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 127.53 1922 19079
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.85 127.54 3349 19490
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 127.55 2834 18589
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 127.55 2716 18444
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 127.72 2519 11339
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 127.75 1938 11343
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 127.70 1788 13982
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 127.69 1909 14428
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 126.61 1017 2235
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 126.61 1712 2237
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 126.88 2522 7660
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 126.87 2014 6909
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 127.21 1174 13408
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 127.21 843 13421
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 127.24 232 19009
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 127.42 111 11348
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 127.38 314 11861
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 127.41 141 11175
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 127.63 1007 82079
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 127.58 124 92064
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 127.51 9 106949
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.55 3 183788
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.55 3 170714
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 127.56 9 152687
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.58 26 169865
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.63 275 129491
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.63 331 110441
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 127.64 830 128733
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 127.62 830 166749
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.59 108 191560
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 127.59 95 220618
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 127.59 108 191724
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 127.51 3 97500
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 127.54 3 171034
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 127.60 32 317946
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 127.61 157 349949
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 127.78 147 70220
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 127.79 147 67566
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 127.66 830 72498
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 127.73 830 69991
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 128.02 1669 11352
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 125.39 187 20300
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.03 125.40 830 19592
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 126.61 1174 3841
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 126.62 1919 5811
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.62 2037 5784
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.63 1669 5811
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 126.63 1794 5709
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.65 1669 5811
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.67 1669 5811
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 126.69 1735 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 126.70 2509 5844
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 126.67 1669 5811
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.65 1669 5811
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 126.73 2509 6431
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 126.73 1679 6274
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 126.64 2575 5856
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.51 126.63 1922 6266
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 126.64 2936 6025
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 126.73 2778 6794
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 126.68 2509 6445
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 126.88 974 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.56 126.80 1115 7372
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 126.88 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 126.86 1003 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 126.83 958 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 126.77 925 6866
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 126.89 1046 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 126.88 1669 7450
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 126.61 1669 5811
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 126.69 2037 5829
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.88 125.59 91 16133
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.96 125.66 62 10277
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.95 125.66 52 11199
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.94 125.64 39 14520
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.93 125.64 22 14520
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.91 125.62 65 15464
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.90 125.62 219 15464
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.50 126.66 1669 6425
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.47 126.69 2509 7110
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.44 126.63 1820 7022
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.43 126.65 1240 7299
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.42 126.66 1669 7301
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.42 126.65 1026 7301
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.41 126.63 997 7298
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.28 126.65 1669 7597
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.36 126.82 1778 7449
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.32 126.86 1696 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.32 126.81 1866 7454
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.27 126.82 1669 7756
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.43 126.65 1145 7286
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.45 6 44902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.47 45 53377
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.43 32 57185
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.46 6 50453
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.47 45 51221
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 127.03 830 5164
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 127.00 830 5421
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 127.11 2746 4591
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 127.17 1669 4860
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 126.34 1938 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 126.38 1916 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 126.56 1046 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 126.41 1092 3245
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 126.39 830 3223
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 126.40 1669 4585
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 126.46 1669 3633
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 126.51 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 126.31 987 3681
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 126.47 1669 3675
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.39 126.48 1669 6512
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 126.55 1669 3391
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 126.50 1184 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 126.57 1669 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.33 126.38 1669 4894
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 126.48 1669 7535
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.51 1190 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 126.48 830 3278
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 126.97 3523 9477
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.29 126.94 3349 10066
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 126.94 3349 10808
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 126.99 4189 16606
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 127.06 4189 7478
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 127.11 3517 7454
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 127.08 4189 7502
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 127.18 4219 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 127.20 4189 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 127.18 4189 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.33 127.17 4189 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 127.15 4560 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 127.17 5029 7450
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.96 2509 20413
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 126.91 1725 19916
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 127.01 5029 20329
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 126.99 3658 20384
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 126.98 3359 20285
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 127.18 5029 8931
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 126.97 3349 18270
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 126.98 3730 20298
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 126.74 2509 2774
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.72 2509 2778
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 126.76 4189 3205
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 126.67 1856 2515
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 126.66 2926 3278
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 126.79 3484 3220
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 126.65 1709 2981
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 126.68 2093 3278
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 126.71 2755 3061
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 126.61 2509 3930
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 126.66 1069 2390
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 126.73 2670 2979
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.47 127.81 5029 4182
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 127.84 5029 2927
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 127.81 2076 7748
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 127.95 3625 3873
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 127.98 1968 7304
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 127.99 1850 7732
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.37 127.99 1115 5859
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 127.82 1669 5361
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.31 126.59 1669 7505
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.36 126.56 964 7323
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.40 126.60 1669 7453
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 126.53 1099 6878
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.43 126.56 1669 7379
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 126.57 1735 7095
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 125.48 830 3664
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 125.50 869 4291
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.43 830 4161
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 125.69 830 4455
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 125.69 843 4470
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 125.64 1154 4470
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.67 830 4470
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 125.68 830 4474
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 125.64 830 3952
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 125.67 1053 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.33 124.78 351 17570
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 124.68 252 15263
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 124.65 170 13149
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 124.70 367 18923
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 124.60 82 21044
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 124.54 45 52316
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 124.56 62 20430
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 124.64 255 20406
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 124.60 193 20278
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.61 223 20981
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.58 830 21124
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.52 400 64084
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.53 177 36534
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.51 72 29577
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.52 72 28224
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.56 22 22601
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.58 219 21385
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.60 282 21522
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.58 101 21753
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.57 6 22018
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.58 6 21798
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.51 3 29573
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.50 6 31689
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.63 78 21923
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.59 62 22077
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.55 127 26521
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.54 36 28601
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.54 26 27773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.66 121 21918
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.76 830 20369
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.79 403 16512
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.73 252 21873
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.75 252 20147
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.74 262 19193
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.75 830 17281
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.65 219 21350
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.73 265 19534
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.73 147 20109
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.79 980 10480
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.73 164 19409
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 124.73 396 19496
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 124.78 357 12763
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.72 187 19750
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.48 45 145278
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.49 101 134171
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 124.47 49 174456
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 124.49 173 95681
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.50 282 48366
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.45 6 158721
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.43 9 177438
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.42 9 195837
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.46 232 99625
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.47 55 53616
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.48 91 36323
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.44 3 120535
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.47 19 42523
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.47 3 41103
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.43 3 81914
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.42 3 85012
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.41 3 105804
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.39 3 96746
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.42 3 72527
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.49 3 44190
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.48 3 45659
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 124.46 39 160656
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.47 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 125.12 830 4532
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 125.10 830 9773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.17 1669 9575
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.19 830 9727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.11 839 8798
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.21 830 4595
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 125.26 830 5133
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.37 125.26 1122 4931
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.12 830 7387
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.12 1010 6353
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.16 830 5201
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.16 830 4657
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.17 830 5377
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.19 830 4549
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.22 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.16 846 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.18 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.21 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.18 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.18 830 6529
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.18 849 9073
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.22 328 87728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.25 830 111087
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.26 282 125088
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.28 830 124783
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.31 830 7596
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.23 830 8415
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.34 882 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.37 347 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.38 830 4457
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.23 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.28 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.30 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.34 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.36 337 4463
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.36 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.40 830 4325
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.36 387 4426
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.36 406 4426
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.39 1115 4280
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.35 830 4440
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.36 830 4420
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.24 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.25 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.25 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.25 1154 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.25 1017 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.30 1046 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.33 1151 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 124.81 1171 17567
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 124.82 321 10860
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.89 908 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.98 830 4479
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.98 830 4478
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.03 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.03 912 4686
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.08 990 10104
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.10 1036 8061
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.09 1062 6469
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 125.31 1669 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 125.26 1686 4204
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 125.36 2532 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 125.34 1122 3747
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.31 830 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.50 125.76 1223 4043
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 125.81 905 3725
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.43 125.80 1131 3655
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 125.74 1669 3641
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.80 1669 2980
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.99 1669 2980
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.90 951 3068
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.37 125.96 1669 3079
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.96 1669 3231
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.44 125.90 1669 3516
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.43 125.87 1187 3445
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.75 830 13902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.73 830 14398
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.74 830 19399
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.75 830 16574
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.73 830 18735
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.73 830 19471
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.76 830 18911
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.83 830 13450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.82 360 15054
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.70 1145 15932
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.71 830 18225
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.74 242 19652
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.83 403 19636
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.84 295 19637
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.82 265 19655
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.79 410 19654
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.75 396 19655
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.75 249 19663
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.75 259 19667
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.98 1955 3187
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.99 1669 3319
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.40 1873 4279
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.47 830 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.51 351 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.40 908 4170
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.42 1030 6738
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 125.40 830 10433
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.51 282 12959
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 125.54 416 12731
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.61 830 7887
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.57 1017 8141
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.63 1072 8625
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.67 830 11900
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.65 830 8956
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.62 1669 4030
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 125.54 1043 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.44 1669 4140
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.68 1669 4508
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.68 2509 3662
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 125.99 2509 5162
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 125.96 2509 5190
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 125.91 1958 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 125.86 1958 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 125.87 2509 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 125.88 1669 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 125.88 1200 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 125.89 1669 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 125.91 1916 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 125.96 1761 5482
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.93 1843 5513
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 125.90 1669 5408
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 125.99 1758 5284
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.98 2509 5198
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 125.92 2509 5356
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.88 1692 5451
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.87 1669 5381
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 125.91 1686 5122
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 125.99 1958 4372
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 125.99 1669 4229
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 125.88 1955 3725
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 125.73 830 4302
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 125.74 830 4284
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 125.73 830 4324
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.63 125.75 1141 4492
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.70 830 4470
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.71 830 4491
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.74 1033 4561
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.81 1669 5177
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.75 830 4663
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 125.74 1066 4628
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 125.72 830 4510
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 125.74 1066 4696
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 125.81 1177 5246
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 125.83 990 5420
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 125.84 1181 5503
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 125.73 1689 4921
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 125.71 994 4678
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 125.71 1017 4834
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 125.72 1669 4834
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 125.74 1669 5264
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 126.04 1899 3448
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 126.02 1669 3307
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 126.05 1906 2974
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 126.02 1669 2980
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 126.32 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 126.39 1965 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.36 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 126.35 980 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 126.32 1200 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 126.37 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 126.31 1784 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.78 126.30 1669 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 126.52 1200 7221
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 126.59 1742 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 126.56 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 126.54 1230 7550
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.78 126.56 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 126.47 2050 5919
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 126.46 2821 7404
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 126.48 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 126.48 964 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 126.45 931 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 126.50 1141 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 126.52 1108 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.51 126.40 1774 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 126.01 2509 4910
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 126.00 2043 5320
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 126.04 2509 4797
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 126.11 1814 4196
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 126.15 1669 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.67 126.10 2509 4164
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.63 126.00 2086 4727
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.63 126.00 2509 4572
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 126.04 1945 3745
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 126.07 1938 3774
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 126.08 2509 3848
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.51 126.29 2017 6974
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 126.15 2034 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 126.21 2034 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 126.14 830 7389
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 126.09 1669 4565
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 126.08 1669 4350
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 126.13 1128 4207
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 126.01 1669 4831
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 126.14 892 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 126.10 1794 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 126.05 1181 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 126.05 1837 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 126.01 1669 4486
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 126.03 1669 4337
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 126.15 1669 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 126.16 1669 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 126.19 1765 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.83 126.23 1256 4172
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 126.22 1669 4887
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 126.15 964 4470
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.90 126.20 1669 4614
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.93 126.20 1184 5713
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 126.18 1026 5747
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.17 908 6572
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 126.19 898 7373
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 126.22 830 7587
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 126.26 885 7592
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 126.29 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.21 126.34 1669 6998
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 126.41 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 126.34 987 7579
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 126.35 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.39 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.42 1105 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.43 1066 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 126.42 1190 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 126.38 862 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 126.36 843 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.31 830 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 126.40 1236 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.43 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.43 1761 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.59 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.58 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.58 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 126.48 1797 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 126.48 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 126.47 2509 7598
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 126.59 1879 7594
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.24 126.59 2040 7591
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.24 126.57 1669 7591
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.15 830 7128
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.17 912 7417
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.16 830 7243
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.25 1669 7348
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.08 126.19 1158 7206
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.16 1190 7017
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.26 875 6960
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.27 843 6907
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.52 126.57 1669 6796
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.53 126.57 1820 6754
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.54 126.58 1765 6865
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.61 126.59 1715 7872
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 126.89 3349 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 126.75 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.64 126.87 2854 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 126.67 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.72 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 126.65 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 126.64 1702 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 126.74 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 126.68 1991 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.82 126.65 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.98 126.76 3408 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 126.74 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 126.60 1909 7598
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.17 126.66 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.67 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 126.63 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.70 1833 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 126.69 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 126.67 1154 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.68 1774 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 126.63 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 126.62 984 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 126.63 1148 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 126.65 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.04 126.84 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.05 126.76 1669 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.76 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.76 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 126.80 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.73 126.73 1236 8746
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.56 126.62 1669 7265
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.53 126.67 1669 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.52 126.67 2509 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.51 126.75 2509 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.58 126.82 2509 7450
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.77 126.87 1669 6665
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 127.60 885 7666
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 127.72 1669 7613
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 127.67 4557 7442
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 127.76 1669 7061
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 127.68 830 32497
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 127.58 954 7749
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 127.64 377 22900
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 127.68 830 59235
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 127.70 830 66380
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 127.66 830 40927
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 127.69 830 44628
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 127.51 242 10890
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 127.66 1669 7748
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 127.64 242 40967
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 127.57 1148 8030
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 127.72 1850 7748
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 127.63 2509 7748
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 127.60 183 17718
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 127.58 1167 7748
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 127.70 830 25188
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.39 127.37 4189 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 128.01 1669 13362
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 128.03 1062 13207
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 127.92 1669 10352
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 128.02 1738 7777
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 128.06 889 12144
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 128.04 2601 7368
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 128.07 941 12120
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 128.01 1669 8092
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 127.97 246 13857
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.54 129.52 830 7892
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.52 129.47 2070 7727
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.60 129.45 1669 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.56 129.59 91 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.65 129.59 830 8174
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.51 129.46 1669 7615
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.59 129.57 154 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.68 129.43 1164 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.55 129.38 1669 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.51 129.45 1669 7643
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.56 129.53 229 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.53 129.42 1761 7898
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.62 129.58 830 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.62 129.60 295 7903
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.63 129.48 951 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.65 129.43 1669 7897
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.39 129.58 1669 9289
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.06 129.52 2739 7925
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 129.38 2509 7383
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.21 129.32 1702 7325
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 129.38 1968 7382
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.20 129.33 2509 7386
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.78 129.61 390 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.75 129.70 95 91673
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.78 129.64 406 14642
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.77 129.71 114 93478
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.76 129.74 13 109332
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.37 130.05 1669 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.95 990 10529
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.94 1181 10634
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.96 1145 10417
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.35 130.01 1669 9095
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.43 130.09 830 9180
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 129.90 830 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.07 129.94 830 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.01 129.98 127 8993
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.09 130.05 13 9705
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.09 130.05 13 9203
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.10 130.05 104 10119
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 130.12 88 8671
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 130.08 29 10143
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.13 130.14 229 9648
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.12 130.17 187 7751
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.15 130.19 101 7058
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.16 130.19 157 7728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.16 130.19 55 7728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.17 130.18 72 9642
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.18 130.18 137 9642
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.19 130.12 265 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.20 130.19 22 10231
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.22 130.08 830 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.21 130.14 364 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 130.18 242 10850
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 129.87 1817 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.01 129.76 830 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.43 129.83 1236 10737
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.41 129.66 1669 9684
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.40 129.75 1181 10615
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.49 129.86 1079 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.35 129.62 2509 10753
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.43 129.84 990 10736
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.44 129.84 990 10733
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.50 129.83 1200 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.77 830 10661
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.42 129.86 1187 10737
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.48 130.21 830 9089
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.26 130.29 85 163581
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.37 130.20 1056 9089
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.26 130.31 68 163583
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.26 130.29 42 163157
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.47 130.23 830 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.67 130.18 278 10649
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.62 130.11 830 10915
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.71 130.17 347 10882
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.60 129.95 1669 11091
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.53 130.19 921 9279
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.52 129.92 908 10743
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.54 130.07 328 10800
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.25 130.32 285 161875
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.28 154 162211
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.20 130.20 104 8846
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.32 344 161106
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.33 344 153130
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 130.29 0 162219
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.23 130.21 118 10748
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.28 32 162665
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.24 130.29 3 162219
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.25 130.28 45 162665
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.85 129.43 1072 11275
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.97 130.06 830 13225
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.96 130.05 830 14600
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.93 130.00 357 18640
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.80 130.12 830 10877
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.93 129.98 370 19115
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.97 129.93 830 18179
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.88 129.94 895 20568
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.89 129.95 994 20491
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.97 129.98 229 14448
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.89 129.94 830 20565
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.92 130.03 830 17924
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.99 129.92 830 15751
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.89 129.97 889 19780
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.96 130.04 337 13083
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.96 129.97 259 14999
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.85 130.18 157 10658
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.95 130.01 269 16048
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.72 129.79 830 14384
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.72 129.79 830 14384
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.59 129.76 918 8775
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.74 129.89 830 20663
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.57 129.88 1135 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.51 129.80 1669 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.50 129.87 1082 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.65 129.82 2040 11880
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.51 129.86 1030 10728
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.61 129.87 2034 11013
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.94 129.86 410 18618
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.80 129.88 882 20591
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.61 130.30 390 8775
city Nason Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.51 130.44 229 9694
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.59 130.25 830 9129
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.52 130.27 291 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.57 130.41 347 7008
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.51 130.24 390 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.51 130.25 387 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.62 130.26 337 9261
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.62 130.24 374 9383
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.69 130.23 255 9537
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.63 130.26 830 9285
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.67 130.28 65 7274
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.74 130.20 134 9804
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.53 130.33 187 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.61 130.35 196 7233
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.68 130.28 239 6858
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.66 130.26 131 8864
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.71 130.24 295 8549
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.62 130.20 219 9975
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.51 130.27 324 9089
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.47 129.59 45 6602
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.23 129.63 830 7172
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 129.61 1669 8871
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.00 129.63 830 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.39 129.61 39 5513
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.37 129.70 22 5410
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.45 129.63 357 5535
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.83 29 21773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.84 22 22433
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.86 62 23789
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.86 85 24066
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 124.86 6 23190
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.97 62 27015
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.92 830 23477
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 125.00 62 27338
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 125.01 269 23494
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 127.60 1669 11369
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 127.56 1669 11670
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 127.57 1161 11389
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 127.58 1669 11412
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 127.51 1722 7027
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 127.55 1919 8547
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 127.54 1683 10113
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 127.54 2096 10474
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 127.57 1889 10372
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 127.59 1669 10597
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 127.64 1243 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 127.66 1049 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 127.67 1200 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 127.63 1669 11410
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 127.64 1669 11411
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 127.70 2509 11386
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 127.70 2509 11376
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 127.60 1194 11399
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 127.78 2509 11414
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 127.73 1669 11443
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 127.58 1669 11421
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.77 42 425540
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.75 68 433069
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.71 75 392684
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 125.76 134 8922
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 125.78 236 8599
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.77 36 16099
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 125.77 59 18383
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 125.72 65 22529
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 125.83 59 19794
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 125.76 75 20400
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 125.87 141 14380
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 125.87 170 10443
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.86 157 9828
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.84 108 13122
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.83 127 13721
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.78 45 13769
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 125.79 114 13266
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 125.78 170 11803
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 125.86 216 6009
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.83 125.79 223 7127
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.92 125.77 88 127272
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 125.87 137 10639
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.84 104 50897
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 125.81 62 458830
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.98 121 13071
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.97 311 12520
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 125.88 295 4514
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 125.89 830 9067
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 125.93 328 5653
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 125.93 830 5653
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 125.92 249 13247
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.73 49 495658
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 125.85 88 344610
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 125.82 91 436859
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 125.82 91 436859
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.49 126.30 954 16345
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 126.32 830 16763
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.46 126.38 1223 17166
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 126.32 830 16752
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 126.31 830 16739
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 126.34 830 17014
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 126.32 830 17354
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 126.30 830 17250
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 126.34 830 18541
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 126.31 830 17595
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 126.31 830 18126
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.37 126.35 255 21096
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 126.40 216 22271
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 126.36 288 21998
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 126.39 141 22344
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 126.38 223 22150
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 126.36 209 22350
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.29 126.35 278 22350
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 126.31 344 21810
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 126.34 314 22143
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 126.46 88 19409
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 126.46 78 20459
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 126.46 173 19915
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 126.48 164 18869
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 126.42 285 22150
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 126.42 229 22316
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 126.42 223 22350
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.33 126.45 108 22104
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 126.48 104 22317
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 126.42 236 22350
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 126.40 328 22316
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 126.44 265 22251
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 126.40 1062 20164
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 126.44 830 20199
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 126.45 830 18289
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 126.42 830 17883
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 126.47 288 17436
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 126.53 337 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.48 126.56 298 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.47 126.57 357 17144
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 126.52 295 18786
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 126.55 183 17837
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.44 126.53 278 18666
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 126.59 291 17415
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 126.54 288 18374
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 126.51 141 19140
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.42 126.53 196 19652
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 126.51 295 20638
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 126.54 262 19265
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.41 126.57 305 18282
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 126.59 351 17912
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 126.53 295 19930
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 126.50 295 21273
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 126.53 318 20813
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 126.58 406 17954
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 126.54 830 19877
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 126.51 301 22098
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 126.50 206 21668
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 126.48 111 22317
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.34 126.50 232 20833
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 126.59 190 17314
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.31 126.52 190 17857
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.28 126.56 252 15418
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.27 126.50 95 17605
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.26 126.51 157 16038
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.30 830 11473
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.38 830 11406
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.40 830 11383
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.41 830 11352
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 126.36 830 11341
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.32 830 11401
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.36 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.42 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.70 126.44 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.45 400 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.42 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.41 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 126.39 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 126.37 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 126.30 830 11810
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 126.37 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 126.39 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.40 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 126.39 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.35 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.31 830 11711
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 126.47 396 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 126.35 1076 11704
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 126.32 830 12017
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 126.46 410 14309
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 126.47 364 14309
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 126.40 830 14589
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 126.36 898 14804
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 126.31 1194 14992
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 126.33 830 15358
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.30 1669 15672
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 126.39 830 16064
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 126.40 830 16056
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.38 830 16795
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 126.42 1217 16787
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 126.43 830 15674
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.52 324 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 126.56 396 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.56 377 17135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 126.50 278 16353
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 126.49 830 15384
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 126.49 830 14222
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 126.50 830 14602
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 126.55 830 15432
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 126.56 830 15690
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 126.58 830 16829
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 126.59 830 16841
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 126.54 830 15053
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 126.49 830 13212
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 126.51 830 13409
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 126.52 830 12836
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 126.55 830 13823
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 126.59 830 14142
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 126.54 830 12051
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 126.53 830 11545
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 126.51 830 11350
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.47 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.49 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.69 126.55 830 12037
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 126.47 830 11324
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.48 830 11326
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.52 830 11616
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.53 830 11759
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.57 925 12695
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.60 830 13423
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.55 830 12135
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.56 830 12443
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 126.40 830 15603
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.44 830 11446
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 126.38 830 16483
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.45 875 11335
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.41 126.43 967 25254
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.39 126.41 1013 25805
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.36 126.40 882 22124
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.32 126.31 288 20115
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.32 126.38 830 19483
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.28 126.32 977 20115
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.28 126.33 1053 20115
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.29 126.40 830 16959
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.37 126.56 1171 8244
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.41 126.49 1204 15481
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.41 126.53 830 10730
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.50 126.52 1085 8256
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.50 126.52 1085 8633
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.48 126.53 1669 6640
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.61 830 13594
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.69 830 13680
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 126.73 830 14021
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.73 830 14053
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.74 126.72 830 14057
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.69 1066 14066
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.72 830 14087
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 126.72 830 14066
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.72 126.72 830 14077
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 126.68 830 13866
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 126.68 830 13983
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 126.64 830 15352
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 126.61 830 15378
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 126.73 1669 10297
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 126.74 1158 8424
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 126.64 830 16246
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 126.64 830 16657
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 126.63 830 17058
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 126.67 1141 15644
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 126.67 1847 16511
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 126.62 830 17135
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 126.88 830 7192
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 126.75 1738 8392
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.32 1669 15659
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.17 126.34 990 15014
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 126.46 869 10525
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.35 830 15929
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.17 126.36 971 14894
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 126.48 997 11324
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 126.31 830 13736
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.31 954 16781
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 126.37 1102 11542
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.17 126.31 830 17828
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.47 931 11343
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.44 1669 10762
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.34 1033 17869
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.23 126.41 1669 14377
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.34 830 17918
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.42 830 11335
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 126.38 830 11439
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 126.44 830 11259
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.58 908 9688
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.33 830 17234
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.44 830 11340
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.21 126.40 1151 15865
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.20 126.34 830 17572
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.41 830 12039
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.41 830 11491
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.22 126.37 869 18123
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.32 830 17749
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.21 126.32 830 19521
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.25 126.57 830 7308
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.42 830 11491
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.36 980 14153
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.20 126.32 1669 19508
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 126.74 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 126.63 941 6764
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.91 126.71 830 5450
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 126.73 1095 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 126.67 830 5379
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 126.62 357 6303
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 126.60 830 5780
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 126.74 1204 5685
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.61 1669 8450
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.84 126.71 830 7001
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.81 126.68 830 9617
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 126.64 830 10092
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.71 830 10035
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.72 830 10144
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.74 866 11187
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.72 866 10953
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.73 830 13163
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.70 830 12839
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 126.70 830 12197
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.70 830 12095
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.69 830 12662
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 126.68 830 11912
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 126.64 921 10768
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.66 830 13595
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.69 830 13680
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.69 830 12744
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.70 830 12839
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.71 830 12944
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.72 830 12944
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.72 830 13163
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.73 830 13697
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.76 126.73 830 13986
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.74 830 13283
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 126.75 830 12872
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 126.75 830 12064
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 126.82 1669 13423
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 126.83 1669 12073
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.80 126.83 862 11291
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 126.78 1669 5366
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.87 126.80 1669 5442
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.86 126.82 1669 5754
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 126.87 1879 5370
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 126.85 1932 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.90 126.76 1177 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 126.77 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.94 126.90 1669 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 126.79 892 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 126.76 830 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.99 126.81 1236 5364
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.44 127.17 275 32417
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.46 127.03 830 14525
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.47 127.13 141 29677
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.36 126.91 1669 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.40 127.01 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.47 127.16 29 30009
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.49 127.12 193 28714
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.49 127.02 1187 16184
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.45 127.18 269 31816
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.46 127.01 830 12253
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.44 127.18 232 31816
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.77 127.44 2509 19766
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.88 127.44 830 23722
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.78 127.40 1745 20717
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 127.34 1669 11542
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.82 127.38 1669 22905
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 127.39 830 18510
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.79 127.32 2673 12428
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 126.91 1669 7474
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 126.91 1669 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 126.91 1669 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 126.92 1190 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 126.91 1669 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 126.92 2509 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 126.98 1112 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 127.00 905 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 127.00 1099 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 126.99 1669 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 126.99 2509 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 126.97 2509 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 126.91 1181 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 126.92 1988 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 126.99 921 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 127.00 1669 7980
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.54 126.92 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 126.91 410 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 126.91 1046 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.50 126.94 377 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 126.98 1669 9126
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.51 127.03 1669 16933
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 127.04 1669 10105
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 127.06 351 9529
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 127.04 830 8197
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 127.05 980 7671
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 127.07 1909 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 127.03 1669 7662
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 127.02 1669 8981
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 127.11 830 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 127.16 958 7450
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 127.11 209 13512
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 127.18 219 27352
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.52 127.16 830 26926
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.51 127.15 830 28419
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 127.05 830 7450
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.97 1761 7985
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.96 1669 8171
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.17 126.96 1151 8120
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 126.94 1095 8230
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 126.94 1053 8258
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 126.94 1092 8307
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.14 126.97 1669 8248
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 126.97 1669 8304
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.99 1669 8228
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.99 1669 8302
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 126.95 1669 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 126.94 1669 8327
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.93 1154 8342
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.93 1669 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.10 126.93 1709 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 126.93 1709 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 126.92 1679 8026
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 126.91 1043 6637
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.91 1043 6401
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.92 1184 6616
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.94 2073 7313
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 126.92 1669 6453
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.00 127.10 1909 4023
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 127.14 1912 15094
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.90 1049 6401
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.97 1669 7860
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.15 127.02 1669 8105
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 37.99 125.39 344 20614
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.00 125.39 830 20614
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.74 128.48 1758 7242
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.66 128.17 4199 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.75 128.27 4189 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 128.24 4189 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 128.23 4189 2173
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 128.65 1125 7304
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.69 128.46 2083 7304
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 128.14 3658 2158
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 128.21 4465 2086
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 128.64 3349 7301
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 128.22 4189 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.80 128.25 3612 2293
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.81 128.42 2657 3647
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.63 128.19 4189 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.63 128.19 4189 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 128.18 4189 2384
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.70 128.65 1715 7303
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 128.24 3756 2384
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.72 128.24 3612 2384
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 128.31 1669 6005
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.99 128.10 3736 2825
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.22 126.93 2509 7598
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 126.96 3349 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.17 126.94 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.16 126.95 2641 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 126.95 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 126.95 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 126.94 2614 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 126.93 2913 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.15 127.00 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 127.01 2578 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.97 127.14 3704 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 127.17 4189 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 127.08 5029 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.71 127.25 3369 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 127.49 5029 7410
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 127.50 4370 7398
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 127.61 4566 7331
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 127.70 5029 7355
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.30 125.10 180 22208
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.40 331 21672
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.43 45 21316
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.52 75 18662
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.53 52 18444
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.53 52 17242
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.53 42 17242
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.73 125.49 32 27138
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.51 209 47874
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.55 164 19564
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.54 173 19732
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.53 121 20615
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.51 167 21009
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.53 164 19796
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.55 29 23919
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.55 42 23155
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 125.54 72 21748
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.50 101 21968
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 125.52 68 23518
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.50 121 23976
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.56 22 23577
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.54 52 25332
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.52 13 26347
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.53 62 25838
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.54 62 26574
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.54 45 26574
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.57 16 28026
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.56 32 28026
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.55 13 27467
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.57 52 27330
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.57 13 28261
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 125.58 36 25776
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.58 68 26597
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 125.59 19 26001
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.57 125.60 6 27031
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.60 6 28001
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.56 125.59 22 27700
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.60 13 29973
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.63 9 29101
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.55 125.66 6 28310
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.66 6 25591
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.63 125.69 36 25697
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.65 16 22697
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.65 19 22469
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 125.68 29 25530
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.75 125.69 55 67555
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.68 125.64 72 51026
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.64 52 21694
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.64 125.59 127 19464
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.61 95 21889
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.61 95 21502
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.60 13 21155
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 125.61 36 22700
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.62 125.61 36 21889
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.59 19 23803
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.61 9 25620
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 125.58 32 30862
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.60 19 30831
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 125.56 19 31376
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 125.57 16 31133
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 125.58 13 30862
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 125.59 6 32166
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 125.61 144 34831
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.71 125.58 187 82160
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.66 125.56 45 16708
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 125.64 9 32029
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.61 125.63 13 24632
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.60 125.57 19 22806
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.58 85 24718
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.58 125.59 39 24979
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.55 6 28299
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.54 6 29132
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 125.55 32 29892
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 125.54 6 28795
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 125.55 180 30816
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.53 26 28451
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.54 125.50 52 26481
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.53 125.51 101 28239
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.51 125.53 104 30770
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.52 125.53 85 30334
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.40 6 21912
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 129.68 0 6413
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.65 125.65 19 22469
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.67 125.55 55 16886
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.59 125.58 85 24718
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.67 29 34982
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 125.26 265 37848
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.38 830 30391
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 126.04 830 18392
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 126.15 830 17889
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 126.07 830 17733
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 126.11 118 18068
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 126.28 1184 18127
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 126.22 393 18136
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 126.19 1233 18232
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 128.84 5055 2683
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.02 128.78 4265 10233
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 128.85 3349 10812
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.38 127.55 1669 11419
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 127.54 1128 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 127.54 1669 10740
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.35 127.56 1141 10826
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.36 127.58 977 10607
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.50 127.69 1669 11473
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 126.39 2017 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 126.42 2053 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 126.44 1761 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.51 126.46 1955 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 126.48 1824 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 126.44 1768 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.60 126.43 1715 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 126.42 1889 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 126.35 1912 6287
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.68 126.48 2509 7260
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.73 126.32 2509 4301
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 128.80 2509 10254
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 128.82 2509 10974
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 128.83 1735 10981
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.01 129.48 1975 10967
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.11 129.31 1669 8549
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.10 129.38 1033 8258
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.12 129.38 1669 8051
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.13 129.49 1085 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.14 129.49 1085 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.09 129.44 1158 8591
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 129.46 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 129.45 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 129.47 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.19 129.44 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.16 129.41 879 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.24 129.47 334 7974
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.21 129.44 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 129.42 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.20 129.40 830 8046
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.18 129.38 885 8046
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 126.50 830 5044
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 126.54 830 2235
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 126.50 1669 2235
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 126.49 830 2256
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 126.42 1669 6070
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 126.46 1036 2364
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 126.42 1811 4679
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 126.42 1007 11415
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 126.34 882 16769
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 126.41 1010 8920
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.89 128.75 4189 8166
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 128.78 3418 9601
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 128.81 2611 10732
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.95 128.78 2762 9676
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.96 128.82 2509 11025
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.76 128.96 2791 11026
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.77 128.97 4189 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.93 128.98 3438 11120
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.92 128.99 3536 11170
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 128.95 4189 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.91 128.98 3349 11063
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.88 128.98 4189 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.86 128.97 3349 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.84 128.98 3349 11026
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.79 128.99 2509 11026
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.94 127.49 3638 7437
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 126.60 1669 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 126.67 1669 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 126.65 1669 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 126.72 2509 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 126.75 2647 3278
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 126.85 4383 6812
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 126.84 3454 7026
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 126.87 2591 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 126.77 2509 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 126.74 2637 7599
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 126.75 2509 7599
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.94 129.94 75 8086
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 126.76 849 5364
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.76 830 5485
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 126.80 1669 6319
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 126.66 1171 6526
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 126.89 1151 6624
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 126.67 1669 7638
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.11 126.63 1669 7211
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.16 126.75 1961 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.12 126.84 830 8273
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.70 1669 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.18 126.68 1217 8344
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.19 126.65 1112 8269
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.20 126.61 1118 7829
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.25 126.61 1158 7607
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.22 126.63 830 7928
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.23 126.66 1020 8047
city P'yongnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.22 126.66 1194 8176
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.50 127.28 16 28459
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.45 127.50 6 16105
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.47 127.42 9 27840
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.47 127.24 6 29613
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.48 127.22 6 29471
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.26 127.31 167 95335
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 126.31 216 19883
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 126.52 246 15190
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 126.51 170 15336
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.23 126.53 219 14855
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 126.55 393 14751
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.24 126.53 387 14834
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.25 126.56 206 14751
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 126.54 830 14751
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 126.54 830 14714
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 126.47 170 18105
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.22 126.49 351 16934
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.20 126.49 213 16835
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.59 308 14539
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 126.55 387 14697
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.58 291 14575
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 126.30 177 19180
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.18 126.33 206 18538
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 126.41 124 18915
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.42 49 18093
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.42 114 17680
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.38 52 17693
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 126.38 52 17274
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 126.30 830 21316
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 126.36 3 18369
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 126.40 124 16513
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 126.40 68 16819
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 126.40 242 17270
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.11 126.41 98 16067
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.44 180 16827
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.50 308 15285
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.17 126.50 200 15109
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.14 126.50 830 14900
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.13 126.48 360 15251
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.16 126.53 1099 14646
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 126.50 406 14690
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.12 126.48 357 14818
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 126.47 190 14790
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.05 126.52 374 16558
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 126.53 830 16700
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 126.53 830 24099
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 126.49 370 20368
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.07 126.46 183 16057
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 126.43 269 19933
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.02 126.34 351 30332
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.04 126.32 157 28771
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 126.30 374 24672
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 126.33 364 22849
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.10 126.35 164 20672
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.09 126.34 131 22571
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.08 126.35 308 23430
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 126.36 177 25502
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.05 126.38 147 23844
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.06 126.37 52 23570
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.07 126.38 3 21699
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.07 126.40 98 19318
city Hwangbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.05 126.41 75 21054
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.21 126.31 167 19394
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.15 126.40 55 17269
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 126.30 830 7418
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 126.31 944 7227
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 128.14 2650 11473
city Kangwon Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.45 128.12 2509 11473
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 128.15 830 19936
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 128.19 830 19892
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 128.20 390 28089
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 128.21 308 53539
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 128.20 830 12733
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 128.20 1108 14906
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 128.27 98 29552
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 128.28 101 30986
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 128.37 29 30547
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.46 127.39 1938 1495
city Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.44 127.28 2509 2509
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 42.06 129.19 2752 7444
city Yanggang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.07 128.90 4219 9650
city Hambuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 41.06 129.02 4189 8363
city Chagang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.87 126.58 1669 7599
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.37 127.00 4189 7524
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.48 127.19 3628 7445
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 127.20 5029 7965
city Hamnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 127.19 4189 7603
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.82 36 559681
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.78 32 559837
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.78 16 559837
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.77 16 559757
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.78 32 559906
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.79 59 559599
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.79 59 559906
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.79 55 559823
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.79 59 559823
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.81 75 555185
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.81 42 529163
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.80 68 544031
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.81 62 529163
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.77 26 559822
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.77 26 559822
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.77 16 559822
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 125.78 16 559772
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.78 52 559837
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.04 125.78 52 559772
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.80 72 559816
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.81 49 559816
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.03 125.80 52 559816
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 125.77 16 559622
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 125.76 36 559559
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 125.76 36 559498
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 125.79 13 555959
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.07 125.78 62 559497
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.06 125.78 55 559559
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.77 39 559809
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.77 26 559890
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.77 29 559809
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.76 29 559961
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.80 91 551849
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.79 91 551849
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.78 32 559906
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.77 26 559890
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.80 72 532896
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.78 45 559532
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.01 125.79 72 559235
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.02 125.78 26 559532
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.72 68 447820
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.74 85 399755
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.74 85 440437
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.72 36 492149
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.71 52 525550
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.71 52 521849
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.71 65 444141
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.70 49 388984
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.71 75 396396
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.74 45 525388
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.74 45 484760
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.75 68 433069
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.75 39 484760
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.72 59 492149
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.70 55 484756
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.97 125.72 68 447820
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.73 68 495658
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.63 13 236859
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.93 125.63 13 236859
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.98 125.77 32 458945
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.89 125.93 147 9747
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.09 125.82 177 478847
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 125.79 203 373389
city P'yongyang Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.13 125.83 206 553243
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.40 125.58 13 31544
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.39 125.62 101 34507
city Hwangnam Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 38.43 125.58 6 32351
city Gangwon Korea, Republic of (South) 37.48 129.08 236 44911
city Chungnam Korea, Republic of (South) 36.81 127.18 830 93983
city Gangwon Korea, Republic of (South) 37.29 128.43 997 348
city Incheon Korea, Republic of (South) 37.95 124.64 127 7599
city Chungbuk Korea, Republic of (South) 36.17 127.78 413 27696
city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.73 126.91 160 9668
city Gyeongnam Korea, Republic of (South) 35.10 128.32 150 15730
city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.68 126.88 42 9533
city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.47 126.93 0 5130
city Incheon Korea, Republic of (South) 37.77 124.75 49 1077
city Chungnam Korea, Republic of (South) 36.77 126.44 22 49607
city Gyeonggi Korea, Republic of (South) 37.35 127.57 137 9902
city Jeonnam Korea, Republic of (South) 34.70 126.80 318 9156
city Gyeongbuk Korea, Republic of (South) 36.58 129.37 830 0
city Gyeongbuk Korea, Republic of (South) 36.96 129.09 1706 3567
city Chungbuk Korea, Republic of (South) 36.13 127.73 830 10403
city Gyeongnam Korea, Republic of (South) 35.08 128.27 830 13135
city Chungbuk Korea, Republic of (South) 37.21 127.96 1669 13059
city Gangwon Korea, Republic of (South) 37.82 128.41 1791 2476
city Gyeongbuk Korea, Republic of (South) 35.71 128.23 232 8403
city Gwangju Korea, Republic of (South) 35.21 126.83 98 159325
city Gyeongbuk Korea, Republic of (South) 35.86 127.88 1669 4323
city Gyeongnam Korea, Republic of (South) 35.09 128.32 298 11669
city Incheon Korea, Republic of (