Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Đỉnh Dương city Bac Ninh Vietnam 21.02 106.24 282 98394
Đỉnh Hồ city Guangdong China 23.17 112.58 26 38369
Đỉnh Lụ city Ha Tinh Vietnam 18.48 105.85 39 45122
Đỉnh Sơn 2 city Nghe An Vietnam 19.34 104.20 1692 3874
Đỉnh Sơn Hai city Nghe An Vietnam 19.34 104.20 1692 3874

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.