Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Đằng Châu city Shandong China 35.08 117.15 239 77608
Đằng Châu city Guangxi China 23.39 110.89 65 26522
Đằng Trung city Thanh Hoa Vietnam 19.83 105.88 19 98530
Đằng Xung city Yunnan China 24.99 98.51 5347 9820

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.