Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Đà Bì city Cao Bang Vietnam 22.72 106.63 1968 5364
Đà Bình city Quang Ninh Vietnam 21.10 107.08 1013 7748
Đà Bắc city Hoa Binh Vietnam 20.77 105.15 167 7248
Đà Bắc city Hoa Binh Vietnam 20.88 105.25 1669 14593
Đà Chặng city Yen Bai Vietnam 21.93 104.55 830 9387
Đà Lạt city Lam Dong Vietnam 11.94 108.44 5029 131416
Đà Nẵng city Da Nang Vietnam 16.07 108.22 26 561858
Đà Sơn city Da Nang Vietnam 16.05 108.15 104 465107
Đà Sơn city Quang Ngai Vietnam 15.12 108.65 213 12275
Đà Vẽ city Hoa Binh Vietnam 20.87 105.48 131 21009
Đà Đông city Ha Tinh Vietnam 18.40 105.82 45 47617
Đài Mạn city Tuyen Quang Vietnam 22.21 105.37 331 12218
Đài Mộn city Vietnam 20.08 106.15 3 100415
Đài Nam city Tainan Taiwan 22.99 120.21 78 106227
Đài San city Guangdong China 22.25 112.78 88 28978
Đài Son city Quang Nam Vietnam 15.87 107.93 200 34008
Đài Sơn city Bac Giang Vietnam 21.43 106.04 59 87091
Đài Th city Tuyen Quang Vietnam 22.22 105.34 410 11926
Đài Thị city Tuyen Quang Vietnam 22.22 105.34 410 11926
Đài Tây city Yunlin Taiwan 23.70 120.20 6 45217
Đài Đê city Nam Dinh Vietnam 20.39 106.13 9 223545
Đàm Dun city Ninh Binh Vietnam 20.41 105.69 121 27032
Đàm Lễ city Quang Ninh Vietnam 21.32 107.48 49 7397
Đàm Ngọc Bài city Tien Giang Vietnam 10.43 106.00 6 105615
Đàm Thành city Shandong China 34.62 118.34 167 255362
Đàm Trà Cứ city Tra Vinh Vietnam 9.68 106.21 3 62657
Đàn Bầu city Yen Bai Vietnam 21.78 104.62 830 9387
Đàn Chầm city Phu Tho Vietnam 21.55 105.07 170 66607
Đàn Chế city Ha Tinh Vietnam 18.38 105.85 39 48139
Đàn Thương Đông city Quang Nam Vietnam 15.42 108.38 370 8005
Đàng Lâm city Tra Vinh Vietnam 9.70 106.37 3 64851
Đàng Đế city Quang Binh Vietnam 17.68 106.47 124 11050
Đào Giang city Nghe An Vietnam 19.03 104.97 26 18530
Đào Giã city Phu Tho Vietnam 21.50 105.15 183 68698
Đào Khê city Nam Dinh Vietnam 20.23 106.14 3 130201
Đào Lâm city Yen Bai Vietnam 22.10 104.73 830 16511
Đào Lãng city Vietnam 20.98 105.47 236 28237
Đào Nghĩa city Hung Yen Vietnam 20.92 106.09 16 166804
Đào Ngạn city Cao Bang Vietnam 22.83 106.10 938 7161
Đào Ninh city Cao Bang Vietnam 22.42 106.52 1669 8387
Đào Quan city Bac Giang Vietnam 21.43 106.18 42 72896
Đào Thôn city Phu Tho Vietnam 21.22 105.30 114 66195
Đào Trung city Dak Nong Vietnam 12.18 107.67 2887 1788
Đào Viện city Tuyen Quang Vietnam 21.86 105.36 889 23175
Đào Xuyên city Ha Noi Vietnam 20.99 105.93 45 358215
Đào Xuyên city Bac Ninh Vietnam 21.02 106.23 269 98883
Đào Xá city Phu Tho Vietnam 21.22 105.29 55 58935
Đào Xá city Vietnam 20.85 106.15 9 161470
Đào Xá city Vietnam 20.65 105.87 32 120052
Đào Xá city Thai Binh Vietnam 20.58 106.38 9 145108
Đào Xá city Bac Ninh Vietnam 21.17 106.04 45 126705
Đào Xá city Hung Yen Vietnam 20.85 106.09 16 160317
Đào Xá city Hung Yen Vietnam 20.78 106.02 19 159664
Đào Xá city Bac Ninh Vietnam 21.02 106.23 269 98883
Đào Yêu city Hai Phong Vietnam 20.82 106.62 150 542071
Đào Đặng city Hung Yen Vietnam 20.68 106.08 16 146475

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.