Up

Alphabetical listing of Places in World


Хал (2),Хал- (2),Хала (42),Халб (5),Халв (3),Халг (3),Халд (18),Хале (29),Халж (1),Халз (1),Хали (36),Халк (11),Халл (25),Халм (10),Хало (18),Халс (9),Халт (21),Халу (5),Халф (3),Халх (2),Халч (1),Халш (2),Халщ (1),Халы (5),Халь (41),Халю (4),Халя (8),Халі (2),Халј (1)
Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Хал city Dagestan Russia 41.42 47.60 5291 2682

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.