Up

Alphabetical listing of Places in P'yongbuk


동강 (1),동고 (2),동곡 (4),동골 (4),동교 (1),동남 (2),동내 (1),동단 (1),동당 (1),동대 (1),동동 (7),동륙 (1),동린 (1),동림 (1),동말 (1),동망 (1),동목 (2),동문 (2),동발 (1),동변 (1),동봉 (1),동부 (2),동사 (1),동산 (2),동삼 (2),동상 (10),동서 (1),동석 (1),동성 (3),동세 (1),동소 (3),동승 (1),동신 (1),동안 (1),동암 (2),동양 (4),동오 (1),동용 (1),동월 (1),동이 (1),동작 (1),동장 (1),동정 (1),동주 (1),동중 (1),동지 (1),동창 (3),동천 (1),동초 (1),동태 (1),동파 (1),동팔 (1),동평 (2),동하 (4),동흥 (1)
Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.36 328 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.90 141 19303
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.97 255 23262
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 124.86 127 22411
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.95 830 13397
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.44 42 119243
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.21 196 33864
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.42 16 26144
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.54 393 10430
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.92 830 23477
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.69 830 15131
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.51 42 40557
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.99 377 18190
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.66 830 21947
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.22 26 37652
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.92 830 11858
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 124.54 206 25141
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.85 272 15078
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.47 3 55116
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.71 370 18907
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.55 125.29 29 22051
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.71 91 20925
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.22 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.09 990 4513
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.68 331 16107
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.26 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.94 9 25681
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.21 13 35227
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 124.64 36 16469
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 124.64 380 20265
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.15 1227 10480
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.42 19 55262
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.73 321 21815
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.74 137 16921
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.42 1669 4444
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.40 3 206335
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 124.73 180 15460
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.28 1204 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 124.87 26 16650
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 124.80 114 20725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.97 26 27169
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.79 830 15367
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.96 830 17862
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.94 830 22580
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 125.03 252 27820
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.89 314 19627
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.67 830 15553
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.86 16 21467
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.40 830 7330
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.41 830 7809
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.63 1669 3669
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.70 390 18033
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.34 32 30611
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 124.72 830 21592
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.44 6 55186
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.86 62 23129
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.38 49 30834
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.64 118 21896
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.86 282 21057
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.24 98 37731
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.88 13 23146
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.46 32 56723
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.54 85 39553
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 124.81 830 20727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 124.88 393 23437
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.07 1108 9924
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.26 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.05 1669 12729
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 124.65 269 20252
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 125.01 830 4590
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.42 3 163022
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.44 19 25579
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.07 869 13870
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.42 13 23755
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.17 830 4558
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.38 16 45366
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.39 45 23613
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.17 830 4558
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.78 98 20716
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.25 13 36046
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.75 830 21362
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.88 830 4963
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.95 830 18728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.90 830 19636
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.05 1669 14216
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.95 830 19617
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.05 1217 9239
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.97 1669 5663
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.03 1013 4472
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.57 3 9610
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.35 219 32739
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.75 830 19551
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.41 42 54131
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.58 134 38560
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.67 32 21747
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.61 173 21777
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.51 3 48763
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.55 45 28580
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.49 6 27101
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.61 9 36233
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.18 144 36443
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.25 416 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.85 390 20239
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.79 22 17073
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.99 6 28728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.53 52 43072
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.42 6 49891
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.39 3 191732
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.56 830 33019
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 124.93 830 17970
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.17 173 30109
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.29 82 37834
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 125.20 49 32813
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.34 830 4621
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.34 127 36408
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.65 36 33204
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.22 26 37652
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 125.09 830 17625
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.11 931 12513
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 124.81 144 20845
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 125.39 88 27412
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.23 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.48 13 52299
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.30 65 37856
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.43 19 51703
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.89 9 19514
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.96 830 24650
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.50 6 25948
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.36 1125 4373
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.86 830 18626
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.62 62 34506
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.69 42 24558
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.62 62 33270
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.74 387 19628
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.04 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.81 39 17950
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.25 108 37744
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.23 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.65 108 25743
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.22 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.45 6 118706
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 125.01 262 27248
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.52 36 45242
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 125.06 961 18469
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.97 410 19326
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.47 6 48727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.19 59 37419
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 124.65 406 15024
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.82 177 20713
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.59 98 36877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 124.48 3 177613
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.01 1732 17192
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.49 19 49462
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.25 42 36699
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.48 124 36323
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.50 131 50530
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.93 830 8944
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.50 3 52004
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.84 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.61 125.50 1095 4362
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.73 830 15905
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.95 13 26507
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.25 85 37857
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.52 830 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.63 22 20059
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.42 45 55463
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.24 1125 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.98 830 19294
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.89 324 19652
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.51 39 40525
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.40 6 190451
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.85 167 20778
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.39 216 27507
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.56 9 36711
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.70 22 22746
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 125.32 255 37567
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.63 125.16 16 34549
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.42 3 55391
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.41 3 55396
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.54 137 33216
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.83 29 21773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.72 19 20056
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.37 6 34759
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.57 78 37985
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.41 16 54275
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.90 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 124.48 141 98799
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.45 16 160656
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.17 383 36478
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.18 150 36947
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.92 196 16240
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.68 328 15243
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.43 229 20273
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 124.64 147 20269
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.82 193 20744
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.14 954 6628
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.94 830 19501
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.43 830 8425
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.40 3 191894
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.74 377 19667
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.85 187 17703
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 124.78 39 19991
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.24 85 37850
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 125.31 13 35101
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.42 19 53135
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.25 82 37662
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.13 29 23893
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.81 49 20713
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.44 16 25586
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.41 242 21736
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.49 367 11726
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.97 321 24246
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.45 9 30610
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.45 22 29680
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.35 6 31442
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.87 285 17915
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.92 390 19565
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 124.60 167 18832
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.47 141 67681
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.07 990 11849
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.89 295 19597
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.19 32 36704
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.34 1669 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.38 22 41128
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.53 3 25750
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.41 6 47989
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.18 45 36443
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.81 49 20713
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 125.39 232 29483
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.45 830 4006
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.76 55 18374
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.27 164 37846
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.98 101 27808
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.94 9 26275
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.16 55 35474
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.14 354 34407
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.11 964 5612
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.38 3 162102
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.27 1223 4521
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.18 830 7221
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.86 830 8414
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.94 830 4495
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.76 242 20715
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 124.94 830 16402
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.55 125.15 1030 4150
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.19 830 9037
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.33 19 20917
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.59 3 29024
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.26 967 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.33 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.44 3 247983
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.44 3 48221
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.88 19 24285
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.85 95 23241
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.66 265 24235
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 124.98 830 17788
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 124.64 52 10996
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.91 236 17944
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.99 360 21326
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 125.03 160 27028
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.67 3 29383
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.55 3 28588
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.92 410 19585
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.45 1069 3855
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.21 1213 5131
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.84 13 20380
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.53 85 41488
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.99 183 27440
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.92 830 19652
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.77 288 18746
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.83 9 22453
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.98 62 27583
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.87 16 23556
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.16 75 36089
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.23 1128 5117
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.75 830 20858
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.21 85 36877
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.01 370 18216
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.18 167 35971
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 124.51 55 46710
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.89 301 22328
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.40 125.09 879 11559
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.75 830 13902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 125.18 0 18219
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.95 13 26522
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.77 6 19326
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 126.06 830 14231
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.90 59 20260
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.11 1669 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 124.65 331 19314
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.99 19 28728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.28 29 36395
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.68 994 9975
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.17 830 3851
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.76 830 14685
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 125.03 164 28842
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 124.94 85 21527
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.94 954 18271
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 125.07 951 18476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.44 124.96 239 14021
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.42 3 196264
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 124.97 830 17613
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.46 32 120546
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 126.25 830 17993
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.13 1669 4471
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.83 830 19619
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.94 52 26522
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.40 3 105804
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.43 13 56284
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.84 830 14380
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.86 193 16400
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.80 301 19650
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.19 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.56 75 28172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 124.98 830 27320
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.75 830 19637
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.51 6 49442
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.13 1194 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.54 124 33155
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 124.71 331 18261
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.42 3 98434
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.91 364 23600
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.34 125.00 1171 18476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.78 830 19620
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.15 921 11410
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.91 830 16615
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.95 1017 14653
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.41 9 60915
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 125.36 223 32640
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.06 121 30436
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.86 85 23980
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.41 3 181414
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.92 830 19618
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.42 121 53079
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 124.93 374 24661
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.20 843 8510
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 124.41 3 55396
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.47 29 53377
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 124.84 830 18200
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.85 1040 5468
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.19 902 4578
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.24 849 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.72 1122 19217
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.69 187 25042
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.80 275 20711
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.81 125.06 830 27112
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.67 1056 5938
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.68 882 7504
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.67 882 6759
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.80 895 19597
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.39 95 27893
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 126.00 1249 14314
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.78 830 14452
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.75 830 21666
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.33 39 32026
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.09 36 30175
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.99 124 27703
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.90 203 22895
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.66 177 21908
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.81 49 20716
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.82 298 19704
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 125.47 124 25549
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.58 209 38118
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.79 104 20712
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.40 3 244412
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 124.23 36 1603
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.94 26 26522
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.47 13 41754
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.77 26 17278
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.45 3 60350
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.44 3 90329
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 126.01 1220 9902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 126.03 830 18258
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 126.03 1131 10421
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.54 36 40821
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.87 180 20444
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.64 65 35759
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.86 85 24066
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.74 0 18673
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.32 236 36776
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.11 52 31280
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.28 124 36395
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.13 875 11477
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.90 269 12700
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.73 236 21052
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 124.21 32 1556
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.83 13 20712
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.46 3 51765
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 124.39 3 263729
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.52 95 32698
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.39 3 247354
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.72 830 21693
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.85 830 19607
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.67 830 21929
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.94 226 11136
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.82 32 16975
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.72 830 21768
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.81 16 20711
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.20 49 31259
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.48 16 47902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.49 6 27666
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.11 905 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.73 830 19467
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 124.42 3 272021
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.71 830 21857
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.41 6 53531
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.39 9 60233
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.73 328 19661
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 124.89 291 24232
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.03 13 23817
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.68 400 21875
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.67 265 21906
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.68 902 21902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.27 125.58 925 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.64 52 32125
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.69 830 21801
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.62 65 21300
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.77 830 18119
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.67 830 20750
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.67 19 25330
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.71 347 19201
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.59 32 21912
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.50 6 26772
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.48 13 25667
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.29 1046 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.25 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.33 295 7804
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.98 1669 4085
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.96 830 19591
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 124.81 298 10604
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.53 125.29 9 18750
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.25 252 70659
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.84 282 21064
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.82 29 21132
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.77 124.83 32 21773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.15 246 34050
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 124.91 88 19106
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.12 1095 4508
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.35 236 33175
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 124.68 216 23307
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 125.05 187 29995
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.86 72 19999
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.64 127 22447
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.63 1669 4717
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.56 125.24 1089 4150
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 124.87 59 23544
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.26 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.96 124.43 32 57329
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.12 147 29907
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 124.89 203 22248
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.44 6 24321
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.61 59 37395
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.90 124.84 193 20268
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.96 82 26836
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 125.02 164 30332
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.80 125.05 383 27616
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 125.08 1131 4864
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.15 16 31738
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.83 830 17992
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.76 229 19660
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.91 830 22779
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.15 830 4776
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 125.06 1076 18476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.62 6 21938
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.78 65 20719
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 124.62 16 16085
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.59 29 22166
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.89 830 6875
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.94 124.47 6 53684
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.62 9 36990
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.56 846 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.97 383 13070
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.43 830 5403
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.06 16 26063
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.44 3 48243
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.11 147 29907
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.95 830 26361
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.94 830 4731
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.91 265 12371
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.52 3 28385
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 126.08 413 16168
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.61 29 35959
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.95 980 10212
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.41 830 6330
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.98 1033 15080
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.81 1003 16015
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.79 830 18220
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.88 830 5183
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.10 964 6797
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.69 918 10076
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.64 196 21929
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.76 121 20711
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.84 285 19651
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.87 203 19660
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 125.71 272 19283
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.84 36 17175
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.53 52 36205
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 125.22 164 37571
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.89 321 19368
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.86 16 21467
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.24 849 5956
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.77 164 19326
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.84 36 15261
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.45 3 52025
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.06 1669 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.97 62 27070
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 124.88 3 18617
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.98 62 27583
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.11 131 30030
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.38 45 31026
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.51 6 27797
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 124.92 341 21248
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.76 183 20713
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.35 125.26 1246 5573
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.30 885 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.02 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.76 830 15562
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.72 830 19575
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 124.97 75 27349
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.95 124.40 3 50528
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.97 314 22038
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.42 125.16 879 4884
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.33 1669 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.85 364 16689
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.95 830 19485
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 125.19 912 4847
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 124.44 6 43450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.66 830 11170
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.74 839 19570
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 124.44 3 52025
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.82 124.66 65 27489
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 125.29 16 28424
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.40 3 158622
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.88 16 20400
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.18 91 36295
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.05 830 18115
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.73 232 21775
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.86 124.82 9 20711
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.31 830 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 124.78 137 19279
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 124.96 52 26991
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.25 1194 3997
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.31 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 124.65 160 11624
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 124.43 36 54179
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 124.87 59 17585
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.57 125.27 269 27046
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.91 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.93 830 4489
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.53 125.17 367 4424
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.63 91 21915
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.58 125.29 141 34563
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.84 22 22433
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 124.73 108 14408
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 124.59 213 20269
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.36 125.28 1190 4590
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 124.65 104 21938
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.16 85 35284
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.43 3 109428
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.82 101 20676
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.48 91 43173
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.85 830 14346
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.68 125.14 108 34265
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.13 101 33185
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.64 125.15 39 35046
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.28 879 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.49 125.17 1085 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.85 124.61 6 37395
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 124.66 370 20165
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.92 262 25959
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 124.93 242 14393
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.72 125.28 830 37848
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.18 898 11383
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.29 125.44 885 4304
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 124.95 357 11546
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.59 125.13 82 18155
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.67 125.39 137 29156
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.05 830 4478
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.96 357 19301
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.99 830 19106
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.90 830 19668
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.88 206 19667
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.91 318 19663
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.82 354 19668
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.36 380 4604
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.21 390 7957
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.04 830 4484
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.66 226 21915
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.48 3 39436
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.49 111 32145
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.94 830 19619
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.94 413 19162
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.91 406 19609
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.92 830 16511
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.89 948 13398
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.81 830 15476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.80 830 18414
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.69 964 15932
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.65 830 9205
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.65 413 8291
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.27 1112 4585
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.23 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.21 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 124.57 124 22714
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.75 935 8523
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.71 830 10974
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.34 1669 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.24 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.30 1000 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.19 125.27 1079 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.18 869 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.07 990 8234
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.58 1669 3739
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 125.56 1066 3727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.19 830 9727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.31 125.22 1072 7534
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 125.09 1085 13223
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.26 1669 4999
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.43 125.29 1906 4441
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.39 125.02 830 18476
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 125.08 830 12084
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.70 125.69 65 23577
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.66 187 20742
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 125.69 173 15797
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.67 134 25573
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.36 91 31616
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.62 125.37 62 27939
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.61 125.19 6 26376
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 125.04 830 11930
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 126.12 954 17850
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.87 126.27 2509 17821
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.69 124.91 22 16997
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 124.98 26 27970
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.74 124.95 49 26598
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.65 125.08 26 29545
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 126.18 905 13736
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 126.13 830 15799
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 126.13 830 14442
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 126.15 380 12584
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.11 830 15198
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.12 830 13813
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 126.11 830 13938
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.11 830 11898
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 126.07 830 18221
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.10 830 16028
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 126.10 830 15323
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 126.04 964 15730
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 126.04 1033 9930
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 126.06 846 12674
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 126.06 830 12701
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 126.07 830 13453
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 126.09 830 12664
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.09 830 13382
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.10 830 14046
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 126.10 351 14729
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.11 830 12600
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.06 830 17599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 126.05 830 17599
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.04 830 17684
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.05 830 18721
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.06 830 18721
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 126.03 1138 11740
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 126.04 830 17719
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.02 830 19068
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 126.12 354 13171
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 125.14 278 25967
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 125.75 154 6815
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.66 125.41 68 26124
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.41 6 22820
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 124.45 6 44902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.47 45 53377
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.97 124.43 32 57185
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.46 6 50453
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.98 124.47 45 51221
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.59 125.50 869 4291
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.43 830 4161
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.33 124.78 351 17570
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 124.68 252 15263
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.28 124.65 170 13149
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 124.70 367 18923
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 124.60 82 21044
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 124.54 45 52316
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 124.56 62 20430
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 124.64 255 20406
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 124.60 193 20278
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.61 223 20981
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.58 830 21124
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.52 400 64084
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 124.53 177 36534
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.51 72 29577
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.52 72 28224
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.56 22 22601
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.58 219 21385
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.60 282 21522
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.58 101 21753
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.57 6 22018
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.58 6 21798
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.51 3 29573
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 124.50 6 31689
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.63 78 21923
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.59 62 22077
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.55 127 26521
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.54 36 28601
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.54 26 27773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.66 121 21918
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.76 830 20369
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.79 403 16512
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.73 252 21873
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.75 252 20147
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.74 262 19193
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.75 830 17281
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.65 219 21350
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.73 265 19534
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 124.73 147 20109
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.79 980 10480
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.73 164 19409
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 124.73 396 19496
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 124.78 357 12763
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.72 187 19750
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.48 45 145278
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.49 101 134171
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 124.47 49 174456
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 124.49 173 95681
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.50 282 48366
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 124.45 6 158721
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.43 9 177438
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.42 9 195837
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 124.46 232 99625
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.47 55 53616
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 124.48 91 36323
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.06 124.44 3 120535
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.47 19 42523
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.47 3 41103
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.43 3 81914
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.42 3 85012
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 124.41 3 105804
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.39 3 96746
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.42 3 72527
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 124.49 3 44190
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 124.48 3 45659
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 124.46 39 160656
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.47 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.45 125.12 830 4532
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.41 125.10 830 9773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.38 125.17 1669 9575
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.30 125.19 830 9727
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.11 839 8798
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.21 830 4595
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.32 125.26 830 5133
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.37 125.26 1122 4931
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.12 830 7387
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.12 1010 6353
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.16 830 5201
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.16 830 4657
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.17 830 5377
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.19 830 4549
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.22 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.16 846 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.18 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.21 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.20 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.18 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.18 830 6529
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.18 849 9073
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.22 328 87728
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.25 830 111087
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.26 282 125088
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.01 125.28 830 124783
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.31 830 7596
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.23 830 8415
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.34 882 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.37 347 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.10 125.38 830 4457
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.23 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.28 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.30 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 125.34 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.36 337 4463
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.36 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.12 125.40 830 4325
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.36 387 4426
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.36 406 4426
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.39 1115 4280
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.35 830 4440
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.36 830 4420
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.24 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.25 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.25 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.25 1154 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.25 1017 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.30 1046 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 125.33 1151 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.21 124.81 1171 17567
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 124.82 321 10860
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.13 124.89 908 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.98 830 4479
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 124.98 830 4478
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.11 125.03 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.03 912 4686
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.08 990 10104
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.10 1036 8061
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.23 125.09 1062 6469
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 125.31 1669 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.54 125.26 1686 4204
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.52 125.36 2532 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.62 125.34 1122 3747
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.58 125.31 830 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.75 830 13902
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.20 125.73 830 14398
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.74 830 19399
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.75 830 16574
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.73 830 18735
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.73 830 19471
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.76 830 18911
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.16 125.83 830 13450
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.82 360 15054
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.70 1145 15932
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.09 125.71 830 18225
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.74 242 19652
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.83 403 19636
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.07 125.84 295 19637
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.82 265 19655
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.79 410 19654
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.05 125.75 396 19655
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.75 249 19663
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.75 259 19667
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.22 125.98 1955 3187
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.24 125.40 1873 4279
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.18 125.47 830 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.51 351 3725
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.15 125.40 908 4170
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.42 1030 6738
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 125.40 830 10433
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.02 125.51 282 12959
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.00 125.54 416 12731
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.61 830 7887
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.04 125.57 1017 8141
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.03 125.63 1072 8625
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.08 125.67 830 11900
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.14 125.65 830 8956
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.17 125.62 1669 4030
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.46 125.54 1043 4172
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.26 125.44 1669 4140
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.25 125.68 1669 4508
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 40.65 125.70 830 4470
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.83 29 21773
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.84 22 22433
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.75 124.86 62 23789
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.86 85 24066
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.79 124.86 6 23190
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.76 124.97 62 27015
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.83 124.92 830 23477
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.78 125.00 62 27338
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.84 125.01 269 23494
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.60 125.40 6 21912
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.73 125.26 265 37848
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.71 125.38 830 30391
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.88 126.15 830 17889
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.89 126.07 830 17733
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.99 126.11 118 18068
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.92 126.28 1184 18127
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.91 126.22 393 18136
city P'yongbuk Korea, Dem. Peoples Rep. of (North) 39.93 126.19 1233 18232

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.