Up

Alphabetical listing of Places in Campania

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Պիմոնտե city Campania Italy 40.67 14.52 1814 123606
Պոզիտանո city Campania Italy 40.63 14.48 0 59756
Պոլլա city Campania Italy 40.52 15.48 1669 10530
Պոմպեյ city Campania Italy 40.75 14.50 32 217208
Պոնտելատոնե city Campania Italy 41.18 14.25 223 15535
Պրատա դի Պրինչիպատո Ուլտրա city Campania Italy 40.98 14.83 984 34773
Պրատելլա city Campania Italy 41.40 14.18 830 6991

Copyright 1996-2016 by Falling Rain Software, Ltd.